PolskiEnglish
dr hab. Piotr Boroń
Data: 2013-02-07 20:34:27

dr hab. Piotr Boroń

Zakład Historii Starożytnej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 022

tel. służbowy (032) 359 - 2102

e-mail: piotr.boron@us.edu.pl

Informacje dodatkowe

Wydziałowy Koordynator ds. Erasmusa.

Zainteresowania badawcze

Dzieje wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny; Sztuka fortyfikacyjna starożytności i wczesnego średniowiecza; Historiografia słowiańska XIX stulecia; Symbolika władzy książęcej Słowian we wczesnym średniowieczu; Fałszerstwa źródeł do najdawniejszych dziejów Polski i Słowiańszczyzny.

Sylwetka

w przygotowaniu

Publikacje

I Książki opublikowane

 1. Słowiańskie wiece plemienne. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1841, Katowice 1999, ISBN 83-226-0911-6.

 2. Kniaziowie, królowie, carowie…, Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2715, Katowice 2010, ISBN 978-83-226-1896-7.

II Artykuły opublikowane za granicą

 1. Społeczności tradycjonalistyczne w procesach transformacji. Możliwości wykorzystania doświadczeń historycznych, [w:] Sociálno-ekonomické problémy transformačného procesu. Zborník z medzinarodného vedeckého seminára, Banska Bystrica 1998, ISBN 80-8055-170-7, s. 15-22.

 2. Wolny rynek a wspieranie gospodarki narodowej w świetle doświadczeń historycznych, [w:] Etické rozmery transformačného procesu v ekonomike. Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 2000, t.2, s.60-68. ISBN 80-8055-354-8.

 3. Identification négative dans la transition socio-économique, [w:] Transition et "re"construction des societes, red.Sylvie Bardeche, Paris 2001, s.207-210.

 4. The Nobel prizes in economics in last decade and practice [w:] Ekonomicka teoria a prax - dnes a zajtra. Banska Bystrica 2002, s.52-58. ISBN 80-8055-639-3. /współ. M.Kucharski/.

 5. Gminowładztwo i słowiańska sielanka według słowianofilów. Obraz wieców plemiennych w historiografii wieku XIX, [w:] Historie-Historica, Sbornik praci filozofické Univerzity fakulty Ostravské, t.8, Ostrava 2000, s.111-128, ISBN 80-7042-572-5.

 6. Rodzina w średniowiecznym mieście w Europie Środkowo-Wschodniej. Wpływ gminy miejskiej na funkcjonowanie rodziny, [w:]Premeny rodiny w urbánnom prostredí, red. I.Chorvát, ,Wyd. Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, Banska Bystrica 2002 ISBN 80-8055-724-1 .

 7. Wiece słowiańskie a decyzja o przyjęciu chrześcijaństwa - możliwości poznawcze, [w:] Pohanstvo a krestanstvo, red. R.Koziak, J.Nemec, Vedavatel'stvo Chronos, Bratislava 2004, s.95-102, ISBN 80-89027-12-1.

 8. „Hic ritus etsi visus est nonnullis ridiculosus” – Obrzędy intronizacyjne u Słowian, w: Acta Historica Neosoliensia, Odborny časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, t.9, 2006, s.183-198. ISSN 1336-9148.

 9. Iroscottish attempts to Christianize the Slavs – sources and myths of historiography, w: „Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu. Nitra 3-6 VII 2007, red. J.Michalov et alii, Nitra 2007, ISBN 978-80-8094-240-3, s.60-73.

III Artykuły opublikowane w kraju

 1. "Niemiecka legenda piastowskiego księcia - kopia sarkofagu Henryka Probusa w Muzeum w Gliwicach", Rocznik Muzeum w Gliwicach, t.4, 1990, s.259-262.

 2. "Znalezisko groszy Praskich z Błażejowic, gm.Wielowieś", Rocznik Muzeum w Gliwicach, t.4, 1990, s.159-166.

 3. " Cenne Miski", [w:] Edukacja środowiskowa na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Materiały konferencji Sejmiku Samorządowego województwa katowickiego i Kuratorium Oświaty w Katowicach, Rogoźnik 26-27 II 1992, Katowice 1992, s.17-20.

 4. "Pieniądz pozakruszcowy a powstanie rynku u Słowian we wczesnym średniowieczu", Śląskie Prace Prahistoryczne, t.3, 1994, s.7-23.

 5. "Udział pogranicznych regionów Górnego Śląska w handlu z Krakowem w okresie wojny trzydziestoletniej, Studia i materiały z dziejów Śląska, t.21, 1996, s.97-103, współautor: Iwona Boroń, ISBN 83-86053-11-9.

 6. Problem dużych budynków halowych na terenie Słowiańszczyzny zachodniej w IX-X wieku, [w:] Ślask i Czechy a kultura wielkomorawska, red. K.Wachowski, Wrocław 1997, s.31-50, ISBN 83-901226-6-9.

 7. „O rzekomych pieniężnych funkcjach przedmiotów żelaznych z wczesnośredniowieczego Śląska”, Studia i materiały z dziejów Śląska, t.23, Katowice 1998, s.7-15, ISBN 83-86053-29-1.

 8. "Universa populi multido". Problem uczestnictwa w słowiańskich wiecach plemiennych, [w:] Średniowiecze polskie i powszechne, red I.Panic, t.1, Katowice 1999, ISBN 83-226-0904-3. s.9-21.

 9. Jeszcze o ewentualnej wyprawie Świętopełka morawskiego na Małopolskę, [w:] Środkowo-europejskie dziedzictwo cyrylo-metodiańskie, red.A.Barciak, Katowice 1999 s.242-246, ISBN 83-86053-33-X.

 10. Plemienne uwarunkowania powstania terytorium diecezji wrocławskiej. [w:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s.44-52. ISBN 83-86053-36-4.

 11. Zgromadzenie ludowe w Pyrzycach -relikt plemienny czy wiec grodowo-miejski, [w:] Wieki stare i nowe, red. M.W.Wanatowicz, I.Panic, Katowice 2000, s.30-51. ISBN 83-226-1005-X.

 12. Słowiańskie plemię. O pojęciu i jego rozumieniu w polskiej historiografii, [w:] Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wrocław 2001, red. M.Goliński, S.Rosik, s.189-207, ISBN 83-229-2147-0.

 13. Odezwa Towarzystwa Przyjaciół Nauk jako inspiracja badań nad wczesnymi dziejami Polski i Słowiańszczyzny. Miscellanea Historico-Archivistica, t.14, Warszawa 2002, s.95-106. ISBN 83-89115-09-3. ISSN 0860-1054.

 14. "Zamachy stanu" w społecznościach słowiańskich a instytucja wiecu, [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red, A.Sołtysiak, J.Olko, Ośrodek Badań nad Tradycja Antyczną, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004, s.203-210, ISBN 83-920180-3-6.

 15. Między uczciwością, fałszerstwem a nadmiarem fantazji. Postawy etyczne dziewiętnastowiecznych badaczy wczesnych dziejów Słowiańszczyzny, Historyka. Studia metodologiczne, t.24, 2004, s.35-43. ISSN 0073-277X.

 16. Uwagi o apokryficznej kronice tzw. Prokosza, W: Ad Fontes. O naturze źródła historycznego. Red S.Rosik, P.Wiszewski, Wrocław 2004 , Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2675, Seria Historia 170, ISBN 83-229-2564-6, s.363-374.

 17. Słowianie- My i nasi przodkowie. Etyczne aspekty poszukiwania pradawnej chwały ludów słowiańskich w pracach historyków polskich I połowy XIX wieku.W: Narracje – (Autobiografia) – Etyka, red. L.Koczanowicz, R.Nahirny, R.Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe Dolonoślaskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2005, ISBN 83-89518-17-1, s.267-277.

 18. Biskup wrocławski Walter i początki kulury umysłowej na Śląsku, w: Żródła kultury umysłowej w Europie Środkowej ze szczegolnym uwzględnieniem Górnego Śląska, red. A.Barciak, Katowice 2005, ISBN 83-86053-58-5, s.115-132.

 19. „… sicut puram et simplicem historię exequimur veritatem” Cele i motywy narracji historycznej w źródłach do chrystianizacji Słowian, w: Causa Creandi. O pragmatyce źródła historycznego, Red S.Rosik, P.Wiszewski, Wrocław 2005 , Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2783, Seria Historia 171, ISBN 83-229-2683-9, s.135-148.

 20. Las jako źródło dochodów państwowych we wczesnośredniowiecznej Polsce. Skóry i futra w obrocie rynkowym, w: Las w kulturze polskiej, t.4, Red. W.Łysiak, Poznań 2006, Wydawnictwo Eco, ISBN 83-87437-16-6, s.123-132.

 21. Bolesław Rogatka na wiecu w Leśnicy. Gest i postawa w postępowaniu sądowym, w: Kultura prawna w Europie środkowej, Red. A.Barciak, Katowice 2006, ISBN 83-86053-62-3, s. 104-114.

 22. Wczesnośredniowieczny pieniądz pozakruszcowy. Uwagi w związku z pracą Jacka Adamczyka „Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu, Przegląd Historyczny, t. 97, 2006.

 23. Od medycyny do archeologii. Prehistoryczne zainteresowania i badania wykopaliskowe Izydora Kopernickiego, w: Między literaturą a medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystancjalne człowieka XIX i XX wieku, red. E.Łoch, G.Wallner, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN 83-227-2434-9. s.317-332.

 24. Myśl historyczna w Podróżach w krajach sławiańskich Aleksandra księcia Sapiehy, w: Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, red. K.Stępnik, Lublin 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, ISBN 978-83-227-2675-4, s.503-516.

 25. Intronizacje władców słowiańskich – możliwości badań interdyscyplinarnych, w: Mundus hominis – cywilizacja, kultura natura, red. S.Rosik, P.Wiszewski, Wrocław 2006, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2988, Historia t.175, s.475-486. ISBN 978-83-229-2844-8.

 26. Wizerunki Henryka Probusa w historiografii, w: Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, red. A.Barciak, Katowice 2007, s.342-356. ISBN 978-83-86053-65-0.

 27. „Przeciw upodleniu dziejów Polski i w obronie prawdy” – Jana Andraulta de Buy Antosewicza „Obrona Kadłubka i Długosza”, w: Cor Hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszlością, red. P.Wiszewski, S.Rosik,Wrocław 2007, Acta Universitatis Wratislaviensis no.3049, Historia t.176, ISBN 978-83-229-2927-8, s.101-108.

 28. Czy Słowianie byli wrogami Boga. Topos i realia we wczesnośredniowiecznych opisach ludów słowiańskich, w: Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach. red. J.Axer, J.Olko, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7181-509-6, Wydawnictwo DiG, s.119-128.

 29. Pogańskie motywy w ceremoniach społecznych dawnych Słowian,w: Bogowie i ich ludy, religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu, red. L.P.Słupecki, Wrocław 2008, ISBN 978-83-925181-5-0, s.47-72.

 30. Pstrokate konie i kamienne trony, Obrzędy intronizacyjne u Słowian, w: Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, Warszawa 2008, s. 187-216. red. J.Olko, Wydawnictwo DiG, Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-71-81-577-5.

 31. Wizerunki ludzi w Księdze Henrykowskiej, w: Hominem Quaerere. Człowiek w źródle historycznym, red. S.Rosik, P.Wiszewski, Wrocław 2008, s.179-193.Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-229-2966-7.

 32. Prusowie jako cel misyjny w czasach św. Wojciecha, W: Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha, eds. R.Kožiak, J.Nemeš, Kraków 2009, s.21-39. ISBN 978-83-7490-255-7, Studia Christiana vol.5, Vydavatelstvo Spolku Slovakov v Polsku.

 33. Nieudane próby chrystianizacji plemion słowiańskich, W: Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów, Materiały z konferencji naukowej Gniezno 21-24 wreśnia 2006 roku, Red. J.Dobosz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, ISBN 978-83-7177-557-4 s. 23-36.

IV Inne

Referat: Przemiany kulturowe na Śląsku w drugiej połowie XII wieku i ich mazowiecko-walońskie korzenie, streszczenie opublikowane na portalu www.mediewistyka.net XIII spotkania mediewistyczne.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by