PolskiEnglish
dr hab. Wacław Gojniczek
Data: 2013-02-09 14:19:04

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 335

tel. służbowy (032) 359 - 1479

e-mail: waclaw.gojniczek@us.edu.pl

Informacje dodatkowe

Koordynator Praktyk Archiwalnych WNS/US

Zainteresowania badawcze

Dzieje archiwów i archiwaliów śląskich, kancelarie okresu księgi wpisu i akt spraw na Śląsku, społeczeństwo górnośląskie w czasach nowożytnych, edytorstwo nowożytnych źródeł historycznych.

Sylwetka

Po ukończeniu LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie studia historyczne o specjalizacji archiwalnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1984-1989). W latach 1988- 2003 zatrudniony w cieszyńskim Oddziale Archiwum Państwowym w Katowicach. W 1999 r. doktoryzował się pod kierunkiem prof. dr hab. R. Żerelika na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2001 r. zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Archiwistyki w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Publikacje

Prace zwarte

 • U schyłku panowania dynastii Piastów (1528-1653), [w:] Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, red. Idzi Panic, T. 2 (Wacław Gojniczek, Janusz Spyra przy współpracy Marzeny Bogus, Jerzego Gorzelika i Ireny Kwaśny, Cieszyn w czasach nowożytnych 1528-1848), Cieszyn 2010, s. 5-133 [ISBN 978-83-89835-50-5].

Edycje źródłowe

 1. Urbarz państwa skoczowsko-strumieńskiego z 1621 r., Skoczów 1999, ss. 102;

 2. Leopold Jan Szersznik, Materiały genealogiczno-heraldyczne do dziejów szlachty księstwa cieszyńskiego, wydał W. Gojniczek, [Biliotheca Tessinensis T. 1, seria Polonica T. 1, Cieszyn 2004, ss. 392. [ISBN 83-914331-6-1]

 3. Jerzy Fryderyk Erdmann Klette z Klettenhofu, Pamiętniki kościoła ewangielickiego z łaski danego przed Cieszynem przed stema laty założonego przy świętobliwym obchodzeniu miłościwego lata 24 maja 1809, wprowadzenie i edycja W. Gojniczek, Marcin Gabryś, Cieszyn 2009, ss. 72 + 39. [ISBN 978-83-907639-1-0]

Prace pod redakcją

 1. Wraz z Idzim Panicem, Wisła (1593) - 1993. W czterechsetlecie powstania miejscowości. [Cieszyn 1993]

 2. Najstarszy kopiarz wsi Ochaby, wyd. Karol Kajzer, (Acta Historica Silesiae Superioris t. 4), Cieszyn 1997, ss.64.

 3. F. Popiołek, Dzieje Cieszyna z ilustracjami, wyd. 2, Cieszyn 2003

 4. Archiwa i archiwalia górnośląskie. Materiały źródło- i archiwoznawcze, red. E. Długajczyk, W. Gojniczek, B. Kalinowska-Wójcik, Katowice 2008, T. 1, s. 67-105. [ISBN 978-83-226-1639-0]

 5. Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. Renata Czyż, Wacław Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, ss. 692. [ISBN 978-83-907639-6-5]

 6. Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), red. J. Brňjovják, W. Gojniczek, A. Zářický, Katowice-Ostrava 2011, s. 137-146 [ISBN 978-80-7368-936-0, 978-83-932082-0-3]

Artykuły

 1. wraz z A. Staszków, Biblioteka zamkowa w Grodźcu - dzieje i zawartość, Pamiętnik Cieszyński T. 11, s. 26-35;

 2. Losy dwóch ksiąg ziemskich księstwa cieszyńskiego z przełomu XVI i XVII w. „Szkice Archiwalno-Historyczne“, nr 1, Katowice 1998, s. 147-152;

 3. Grodzieccy z Brodów herbu Radwan w XV-XVIII wieku, Genealogia T. 11, 1999, s. 7-19;

 4. Klochowie z Kornic i Betwiny – dzieje szlacheckich dziedziców Ustronia do początków XVII w [w:] Studia z dziejów Ustronia, pod red. I. Panica, Ustroń 2000, s. 7-21;

 5. Sekretarz książąt cieszyńskich Maciej Kalus i jego rodzina, „Zaranie Śląskie“, R. 62 (poprawnie 57), s. 45-57;

 6. wraz z J. Spyrą, Losy i zawartość najstarszej, obecnie zaginionej, księgi miejskiej Cieszyna z lat 1468-1722, „Studia i Materiały z Dziejów Śląska“ T. 25, 2001, s. 27-33;

 7. Uwagi o pochodzeniu św. Melchiora Grodzieckiego. Przyczynek do genealogii mieszczańskiej rodziny Grodskich z Cieszyna, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne”, T. 13, 2001, s. 49-58;

 8. Elity władzy w Cieszynie na przełomie XVI i XVII wieku [w:] Samorządność i elity władzy w Cieszynie na przestrzeni dziejów, pod red I. Panica, Cieszyn 2002, s. 73-88;

 9. Małgorzata Kostlachówna z Kremże – matka Wacława Gotfryda barona z Hohensteinu, nieślubnego syna księcia cieszyńskiego Adama Wacława. Przyczynek do genealogii Piastów śląskich, Genealogia. Studia i Materiały Historyczne, T. 15, Wrocław-Poznań 2003, s. 45–62;

 10. Topografia przedmieść Cieszyna w XVI i XVII wieku, [w:] Z badań nad dziejami politycznymi i społeczno–gospodarczymi Cieszyna od średniowiecza do czasów współczesnych, red. I. Panica, Cieszyn 2005, s. 21-40;

 11. Okupacja szwedzka księstwa cieszyńskiego w czasie wojny trzydziestoletniej i stosunek do niej miejscowego społeczeństwa [w:] Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między skandynawią a Europą Środkową = On the Opposite Sides of the Baltic Sea. Relations betwenn Scandinavian and Central European Countries, T. 1, red. Jan Harasimowicz, Piotr Oszczanowski, Marcin Wisłocki, Wrocław 2006, s. 103-108;

 12. Posłowie do F. Popiołek, Dzieje Cieszyna z ilustracjami, wyd. 2, Cieszyn 2003, s. 281–285. [ISBN 83-88271-21-0]

 13. Małgorzata Kostlachówna z Kremże – matka Wacława Gotfryda barona z Hohensteinu, nieślubnego syna księcia cieszyńskiego Adama Wacława. Przyczynek do genealogii Piastów śląskich, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne“, T. 15, Wrocław-Poznań 2003, s. 45–62.

 14. Szlachta księstwa cieszyńskiego. Tajemnice warsztatu genealoga i heraldyka , Cieszyn 2004 (folder towarzyszący wystawie o tym samym tytule)

 15. [wraz z innymi] Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku = Regesty listin uložených v Horním Slezsku, T. 1 (do 1400), red. A. Barciak, K. Müller, Wrocław – Opava 2004. (ISBN 83-88430-26-2 [PL] ISBN 80-86388-17-4[CZ])

 16. Feudalni panowie Ustronia i okolic [w:] Ustroń 1305–2005, red. I. Panica, T. 1: Ustroń 1305–1945, Ustroń 2005, s. 123-152. (ISBN 83-918251-7-5)

 17. Topografia przedmieść Cieszyna w XVI i XVII wieku, [w:] Z badań nad dziejami politycznymi i społeczno–gospodarczymi Cieszyna od średniowiecza do czasów współczesnych, red. I. Panica, Cieszyn 2005, s. 21-40. (ISBN 83-88204-21-1)

 18. Okupacja szwedzka księstwa cieszyńskiego w czasie wojny trzydziestoletniej i stosunek do niej miejscowego społeczeństwa [w:] Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między skandynawią a Europą Środkową = On the Opposite Sides of the Baltic Sea. Relations betwenn Scandinavian and Central European Countries, T. 1, red. Jan Harasimowicz, Piotr Oszczanowski, Marcin Wisłocki, Wrocław 2006, s. 103-108. (ISBN 83-60544-05-0 ISBN 978-83-60544-05-1)

 19. Missiva biskupów ołomunieckich jako źródło do dziejów i genealogii Piastów cieszyńskich z XVI wieku, [w:] Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, red. A. Barciak, Katowice 2007, s. 396-408. [ISBN978-83-86053-65-0]

 20. Ślązacy w otoczeniu biskupów ołomunieckich w XVI wieku, [w.] Per saecula ad tempora nostra. Sborník k 60. narozeninám prof. Jaroslava Pánka [Red.]: Jiří Mikulec - Miloslav Polívka, T. 1, Praha 2007, s. 338-344.[ISBN 978-80-7286-116-3, ISBN 97880-7286-118-7].

 21. Poloczkowa Barbara, [w:] Leksykon polskich i czeskich muzealników Górnego Śląska, Katowice 2007, s.

 22. Kopiarz majątku ziemskiego w Pruchnej z początków XVIII wieku, [w:] Archiwa i archiwalia górnośląskie, red. E. Długajczyk, W. Gojniczek, B. Kalinowska-Wójcik, Katowice 2008, T. 1, s. 67-105. [ISBN 978-83-226-1639-0]

 23. Wino w korespondencji biskupów ołomunieckich do odbiorców w księstwie cieszyńskim, [w:], Vážně i nevážně o víně. Sborník k padesátým narozeninám PhDr. Karla Müllera, Opava 2008, s. 60-64 [ISBN 978-8086388-58-8]

 24. wraz z M. Makowskim, Dokumenty herbowe dla szlachty w zbiorach cieszyńskich, Cieszyńskie Studia Muzealne, Těšínský muzejní sborník T. 3 (2007), Cieszyn 2008, s. 231-245 [ISBN 83-922005-3-5, ISSN 1733-9820]

 25. wraz z M. Makowskim, Šlechtické erbovní listiny v tĕšínských sbírkách, „Genealogické a heraldické informace“ 2007, Brno 2008, s. 93-100 (ISSN 0862-8963)

 26. Gagatkowski, Wojciech, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy, s. 11(23) Ostrava 2008, s. 37-38. [ISBN 978-80-7368-408-2]

 27. Kalus, Mathias, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy, s. 11(23), Ostrava 2008, s. 84-85. [ISBN 978-80-7368-408-2]

 28. Kostlachá z Kremže, Margaretha, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy, s. 11(23), Ostrava 2008, s. 88-89. [ISBN 978-80-7368-408-2]

 29. Manufaktura drogą do odzyskania pozycji społecznej. Przypadek Johanna Gottlieba Tschammera z Iskrzyczyna, [w:] Šlechtic podnikatelem podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 19.-19. století, ed. Jíří Brňovják, Aleš Zářický, Ostrava 2008 (=Nobilitas in Historia Moderna, T. 1), s. 253-260[ISBN 978-80-7368-520-1].

 30. Księga w praktyce kancelaryjnej urzędów księstwa cieszyńskiego do 1653 roku. (przyczynek do badań nad kancelarią okresu księgi wpisu na Górnym Śląsku), [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, red. A. Górak, D. Magiera, Lublin – Siedlce 2009, s. 25-36 [ISBN 978-83-927516-0-1]

 31. wraz z Barbarą Kalinowską-Wójcik, Między teorią a praktyką. Pięć lat doświadczeń Zakładu Archiwistyki Uniwersytetu Śląskiego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Archiwum Państwowym w Katowicach, „Toruńskie konfrontacje Archiwalne“, T. 1 (Archiwistyka na uniwersytetach - archiwistykach w archiwach, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa,Toruń 2009, s. 301-309.

 32. wraz z Barbarą Kalinowską-Wójcik, Z dziejów nauczania archiwistyki na Uniwersytecie Śląskim. W trzydziestą rocznicę uruchomienia specjalności archiwalnej, [w:] „Res Historica“ T. 28 (Problemy nauczania archiwistyki i jego dzieje w Polsce. Z okazji trzydziestolecia specjalności archiwistycznej w UMCS), Lublin 2009, s. 163-174

 33. Uczniowie z Wisły w Ewangelickim Gimnazjum na Wyższej Bramie w Cieszynie w latach 1781 – 1871, [w:] Książka i szkoła w Wiśle w XIX wieku. 150 lat biblioteki Jana Śniegonia, red. R. Czyż, D. Szczypka, Wisła 2009, s. 13-21. [ISBN978-83930130-0-5]

 34. Černý (Czerny), Adam, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy, s. 12(24), Ostrava 2009, s. 20-21 [ISBN 978-80-7368-704-5]

 35. wraz z J. Sztuchlik, G. Ciompa-Wucka, Biblioteka i Archiwum im. Tschammera. Muzeum Protestantyzmu, red. J. Sztuchlik, Cieszyn 2010, ss. 16 [ISBN978-839-76397-2]

 36. Staatsarchiv Kattowitz (Archiwum Państwowe w Katowicach), [w:] Adel in Schlesien, Bd. 2: Repertorium. Forschunsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie, Hrsg. Joachim Bahlcke, Wojciech Mrozowicz unter Mitarbeit von Karen Lambrecht, Petr Mat’a, Marian Ptak (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschcichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 37), München 2010, s. 191-202 [ISBN 978-3-486-58878-1]

 37. Tschammer-Bibliothek und –Archiv an der evangelisch-lutherischen Pfarrei in Teschen (Biblioteka i Archiwum im. Tschammera przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie), [w:] Adel in Schlesien, Bd. 2: Repertorium. Forschunsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie, Hrsg. Joachim Bahlcke, Wojciech Mrozowicz unter Mitarbeit von Karen Lambrecht, Petr Mat’a, Marian Ptak (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschcichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 37), München 2010, s. 259-262 [ISBN 978-3-486-58878-1]

 38. Rozwój przestrzenny Cieszyna w latach 1848-1918, [w:] Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, red. Idzi Panic, T. 3 (Marzena Bogus, Łucja Dawid, Wacław Gojniczek, Stefan Król, Irena Kwaśny, Michael Morys-Tworowski, Krzysztof Nowak, Idzi Panic, Janusz Spyra, Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczypospolitej), Cieszyn 2010, s. 47-55 [ISBN 978-83-89835-50-5]

 39. Źródła do dziejów klasztorów dominikanów i jezuitów w zbiorach cieszyńskich bibliotek i archiwów, [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa: Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń / International scientific conference The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe, red. Marek Derwich, Marek L. Wójcik, Wrocław 2010, s. 48-49 [ISBN 83-87843-17-2]

 40. Topografia cieszyńskiego Górnego Przedmieścia ze szczególnym uwzględnieniem placu Kościelnego w XVIII wieku, [w:] Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. Renata Czyż, Wacław Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, s. 138-151. [ISBN 978-83-907639-6-5]

 41. wraz z B. Kalinowską-Wójcik, Dzieje i zasób archiwum parafii ewangelickiej w Cieszynie, [w:] Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. Renata Czyż, Wacław Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, s. 534-546. [ISBN 978-83-907639-6-5]

 42. wraz z Renatą Czyż i Danielem Spratkiem, Wstęp od redakcji, [w:] Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. Renata Czyż, Wacław Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, s. 15-17. [ISBN 978-83-907639-6-5]

 43. oraz J. Brňjovják, A. Zářický, Úvodem k pátemu svazku ediční řady Nobilitas in historia moderna, [w:] Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), red. J. Brňjovják, W. Gojniczek, A. Zářický, Katowice-Ostrava 2011, s. 9-10 [ISBN 978-80-7368-936-0, 978-83-932082-0-3]

 44. oraz J. Brňjovják, A. Zářický, Wprowadzenie do piatego tomu serii wydawniczej, [w:] Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), red. J. Brňjovják, W. Gojniczek, A. Zářický, Katowice-Ostrava 2011, s. 11-14[ISBN 978-80-7368-936-0, 978-83-932082-0-3]

 45. Upadek rodziny Czelów z Czechowic. Okoliczności konfliktu kanclerza Jana Czelo z Czechowic z księciem cieszyńskim Wacławem III Adamem, [w:] Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), red. J. Brňjovják, W. Gojniczek, A. Zářický, Katowice-Ostrava 2011, s. 137-146 [ISBN 978-80-7368-936-0, 978-83-932082-0-3]

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by