PolskiEnglish
dr Joanna Mercik
Data: 2013-02-09 13:58:03

Zakład Metodologii, Dydatkyki i Kultury Historycznej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 125

tel. służbowy (032) 359 - 1329

e-mail: joanna.gorska.us@gmail.com

Zainteresowania badawcze

Historia najnowsza Polski, dzieje szkolnictwa i oświaty w Polsce XX wieku, indoktrynacja młodzieży szkolnej w PRL, aktywne metody kształcenia historycznego, propaganda i PR w czasie wojny.

Sylwetka

od grudzień2012- adiunkt w Zakładzie Metodologii i Dydaktyki Historii
lipiec 2012- uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii
2002 – 2007 - studia magisterskie stacjonarne z historii o specjalizacji nauczycielskiej oraz społeczno – ekonomicznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Praca magisterska pt. Rachunki podejmowania poselstwa króla hiszpańskiego Filipa III w 1601 roku. (promotor dr hab. prof. UŚ Ryszard Skowron.)
2005 – 2008 – studia zawodowe stacjonarne z socjologii reklamy i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Praca licencjacka pt. Okres IV RP na okładkach polskich tygodników opinii. (promotor dr Jolanta Klimczak-Ziółek)
od października 2007 – studia stacjonarne doktoranckie z historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
czerwiec 2009 –otwarcie przewodu doktorskiego z pracą pt. Szkolnictwo średnie ogólnokształcące w woj. katowickim w latach 1950 – 1975. (promotor dr hab. prof. UŚ Anna Glimos-Nadgórska.)

Publikacje

Artykuły

 1. Obraz dziejów narodowych i powszechnych z lat 1914-1918 na kartach wybranych podręczników historii do gimnazjum, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne V. Polska – Europa - Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2008, s. 344 – 352. [ISBN 978-83-7352-184-1].

 2. Lenino – zapomniane miejsce pamięci narodowej, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne VI. Polska – Europa - Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2009, s. 184 – 191. [ISBN 978-83-7352-189-6].

 3. Problemy kształcenia nauczycieli w latach 60. i 70. w województwie katowickim, [w:] Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku, red. St. Juszczyk, D. Morańska, Katowice 2010, s. 42-47. [ISBN 978-83-929881-0-6]

 4. Białe plamy w nauczaniu historii. Obraz Józefa Piłsudskiego na kartach wybranych podręczników wydanych po 1945 roku, [w:] Niewygodne dla władzy. Ograniczenie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. D. Degen, J. Gzela, Toruń 2010, s. 505-520. [ISBN 978-83-231-2460-3]

 5. Śląski eksperyment pedagogiczny - projekt organizacji „Szkoły Talentów” z 1972 roku, [w:] „Wieki Stare i Nowe”, red. M.W. Wanatowicz, I. Panic, Katowice 2010, s.182-195. [ISBN 1899-1556]

 6. Wojna polsko-bolszewicka na kartach wybranych podręczników II i III RP, [w:] Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. Oświata – religia - kultura i społeczeństwo. Próba bilansu, red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2010, s. 119-129. [ISBN 978-83-929815-2-7]

 7. Śląskie projekty szkół dla młodzieży wybitnie uzdolnionej (lata siedemdziesiąte XX wieku), [w:] Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009), red. E. Gorloff, R. Grzybowski, A. Kołakowski, Kraków 2010, s. 353-362. [ISBN 978-837587-503-4, 978-83-7587-506-5]

 8. Problemy z realizacją programów nauczania w liceach ogólnokształcących w PRL-u w województwie katowickim, [w:] Edukacja 2010, t. I, red. G. Pańko, M. Skotnicka, B. Techmańska, Wrocław 2011, s. 177-189. [ISBN 978-83-7126-270-08, 978-83-62105-64-9]

 9. Dekada Edwarda Gierka w podręcznikach gimnazjalnych, „Wiadomości Historyczne”, nr 2, 2011, s. 36-40. [ISSN 0511-9162]

 10. Czy komiks może być źródłem wiedzy historycznej ucznia ? (na przykładzie serii przygód Asteriksa i Obeliksa). - przygotowywany do druku

 11. Filmy sandałowe jako źródło wiedzy ucznia o starożytnym świecie (Grecja i Rzym). - przygotowywany do druku

Recenzje

 1. Górny Śląsk na zakręcie historii. Konspekty zajęć dla gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, red. D. Jądro, S. Kucharczak, Rybnik 2011.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by