PolskiEnglish
prof. dr hab. Antoni Barciak
Data: 2013-02-09 13:02:39

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359 - 1137

e-mail: antoni.barciak@us.edu.pl

Informacje dodatkowe

Pełnomocnik Rektora do spraw Archiwum Uniwersytetu Śląskiego

Zainteresowania badawcze

 • nauki pomocnicze historii, geografia historyczna, źródłoznawstwo, ikonografia, sfragistyka, dyplomatyka, chronologia oraz epigrafika górnośląska

 • dzieje Czech i stosunków polsko-czeskich

 • dzieje Górnego Śląska w średniowieczu i czasach nowożytnych

 • osadnictwo na Górnym Śląsku

 • miasta i mieszczaństwo górnośląskie

Sylwetka

Życiorys naukowy

1970 – magister historii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, temat pracy: Najstarsze dzieje Kęt do 1564 r.
1979 – dr n. hum. Uniwersytet Śląski w Katowicach, temat pracy: Polityka zagraniczna i ideologia polityczna monarchii Przemysława Otokara II
1993 - habilitacja UJ: temat pracy: Czechy a ziemie południowej Polski w XIII oraz w początkach XIV wieku.

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne (od 1997 członek Zarządu Głównego)

 • Polskie Towarzystwo Historyczne- Oddział Katowice (aktualnie prezes)

 • Komisja Historyczna PAN Oddział w Katowicach (aktualnie wiceprzewodniczący)

 • Komisja Dziejów Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk Historycznych PAN (aktualnie zastępca przewodniczącego)

 • Komisja ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN Oddział w Katowicach

 • Komisja Geografii Historycznej, Komitetu Nauk Historycznych PAN w Warszawie

 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe (aktualnie Członek Zarządu)

 • Rada Naukowa Studiów Doktoranckich przy Wydziale Filozoficznym w Ostrawie

 • Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych

 • Polski Słownik Biograficzny (członek Rady Naukowej)

Rady Naukowe

 • Muzeum Historii Katowic (przewodniczący)

 • Muzeum w Raciborzu (przewodniczący)

 • Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy

 • Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Udział w programach badawczych

 • edycja regestów górnośląskich

 • atlas historyczny miast górnośląskich

 • edycja epigrafiki górnośląskiej

Granty badawcze KBN i ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (w ciągu ostatnich 7 lat)

 • 0168/H01/2005/29 „Klęski elementarne na ziemiach polskich”

 • 2H01G 062 25 „Atlas historyczny miast polskich. Racibórz”- kierownik

 • „Atlas historyczny miast polskich. Gliwice” - kierownik

  udział w programach badawczych Republiki Czeskiej:

 • Zeme Koruny České

 • Dvory a residence w Českich zemích

Publikacje ( wykaz nie obejmuje całego dorobku)

Redakcje czasopism

 1. Studia i Materiały z dziejów Śląska T. 21–26 (1996–2005)

 2. Scripta Rudensia T. 1–10 (1994-2000) - współredakcja

 3. Zaranie Śląskie od 2001 r. - współredaktor

 4. Nobilitas in historia moderna

Druki zwarte (książki)

 1. Ideologia polityczna monarchii Przemysła Otokara II. Studium z dziejów czeskiej polityki zagranicznej w drugiej połowie XIII wieku. Katowice 1982, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, s. 126.

 2. Czechy a ziemie południowej Polski w XIII oraz w początkach XIV wieku. Katowice 1992, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, s. 168.

Redakcje książek

 1. Książęta i księżne Górnego Śląska. Katowice 1995, s. 202

 2. D. Matthew. Europa średniowieczna. Warszawa 1996, s. 240 – redakcja polskiego wydania

 3. „Wyrósł z dobrego drzewa”. Uniwersytet Śląski 1968-1998. Fakty, dokumenty, relacje. Katowice 1998, s. 472

 4. Środkowoeuropejskie dziedzictwo św. Wojciecha. Katowice 1998, s. 486

 5. Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylo-metodiańskie. Katowice 1999, s. 260

 6. Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej. Katowice 2000, s.372

 7. Z dziejów Śląska - Zbiór studiów. Katowice 2000, ss.134. ISBN 83-88657-06-3 (wraz z T. Rduch - Michalik) ukazało się drukiem w początkach 2001 r.

 8. Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska.
  Katowice 2001, ss. 362. ISBN 83-86053-40-2

 9. Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy. Wilamowice 2001, ss. 745. ISBN 83-915888-0-7

 10. Katowice w 136 rocznicę uzyskania praw miejskich. Katowice 2002. ss. 344. ISBN 83-86053-46-1

 11. Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku. Katowice 2002. ss. 380. ISBN 83-86053-47-X

 12. Redakcja wydawnictwa źródłowego: Protokolarz albo “Czerwona księga Mysłowic”. Mysłowice 2002. ss. 544. ISBN 83-913070-1-8

 13. Ziemia pszczyńska przez wieki. Stan badań, archiwalia, problemy badawcze. Suszec 2002. ss. 240. ISBN 83-906088-1-2

 14. Jubileusz duszpasterstwa w parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu – Polanie. Ustroń 2003 ISBN 83–919571–0–1

 15. Korzenie środkowoeuropejskiej i górnośląskiej kultury gospodarczej. Katowice 2003, ISBN 83-86053-50-1

 16. Wkład kościołów i zakonu franciszkańskiego w kulturę Katowic. Katowice 2003, ss. 384 ISBN 83-86053-16-1

 17. Curatores pauperum. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej. Katowice 2004, ss. 378. ISBN 83—86053—53—4

 18. Przemiany struktur społeczno—zawodowych ludności w dziejach Katowic. Katowice 2004, ss. 318.ISBN 83—86053—52—6

 19. Przemysł na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku. Katowice 2004, ss. 150 ISSN 0208 – 6336, ISBN 83 – 226 – 1343 – 1.(wraz z A. Topolem)

 20. Źródła kultury umysłowej w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Katowice 2005, ss. .238 ISBN 83—86053—58—5

 21. Studia i materiały z dziejów Śląska. T. 26(2005). ISBN 83-86053-59-3, ss. 240.

 22. Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. T. I. Wrocław – Opava 2004 (wyszło w 2005). ISBN 83- 88430-26-2 (PL); 80-86388-17-4 (CZ) (wraz z K. Müllerem), ss. 158

 23. Wielokulturowość Katowic. Katowice 2005, ss. 352. ISBN 83—86053—57—7

 24. Wilamowickie Sacrum. Wilamowice 2005. ISBN 83-915888-2-3, ss. 176

 25. Kultura prawna w Europie Środkowej. Katowice 2006, ISBN 83-86053-02-3, ss. 326

 26. Katowice w minionej rzeczywistości, Katowice 2006, ISBN 83-86053-61-5, ss. 342

 27. Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej. Katowice 2006, ss. 360 ISSN 0208-6336 ISBN 83-226-1509-4 (razem z W. Iwańczakiem) nie wykazane w sprawozdaniu za rok 2006.

 28. Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy Katowic. Katowice 2007, ss. 269 ISBN 978- 83-86053-64-3

 29. Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach. Katowice 2007, ss. 446 ISBN 978-83- 86053-65-0

 30. Dzieje medycyny i działalności charytatywnej na terenie Katowic. Katowice 2008, ss. 272. ISBN 978-83-86053-64-3.

 31. Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku. Katowice 2008, ss. 387. ISBN 978-83-88657-32-0

 32. „Mądrość zbudowała sobie dom...” Uniwersytet Śląski 1968-2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Katowice 2008, ss. 751 + materiał dalszy na dyskietce. ISBN 978-83-226-1763-2. ISSN 0208-6336.

 33. „Non omnis moriar”. Zmarli Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968-2008, Katowice 2008, ss. 430, ISBN 978- 83- 226- 1774- 8

 34. Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego, Katowice – Zabrze 2009, ss. 328, ISBN 978- 83- 88657- 35- 1

 35. W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – Szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku, Katowice 2009, ss. 624, ISBN 978- 83- 88657- 34- 4

 36. Katowice w 144. Rocznicę uzyskania praw miejskich. Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku., Katowice 2010, ISBN 978-83-88657-41-2

 37. Ślązacy w oczach własnych i obcych, Katowice- Zabrze 2010, ISBN 978-83-88657-42-9

 38. Szkoła Seraficka, t. 6, 750- lecie przybycia Braci Mniejszych do Bytomia, Katowice 2010, ISBN 1898- 7842

 39. Regesty listin uložených v Horním Slezsku. Sv. II. Opava-Opople-Katowice 2011, ss. 346. ISBN 978-80-86388-88-5 (wraz z K. Müllerem).

 40. Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Katowice-Zabrze 2011, ss. 485. ISBN 978-83-60071-41-0, ISSN 2084-0705.

 41. Katowice w kulturze pamięci. Katowice 2011. ss. 296. ISBN 978-83-88657-47-4.

Studia, rozprawy, artykuły

 1. W sprawie polityki Przemysła Otokara II wobec Polski. Przegląd Historyczny 1974, z. 3.

 2. Polacy w bitwie pod Suchymi Krutami. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Historyczne 4. Katowice 1975

 3. Przekaz latopisu ruskiego o wyprawie polsko-ruskiej na Czechy w r. 1075. Śląskie Studia Historyczne 2 (1977). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego

 4. Dzieje Kęt do roku 1564. Rocznik Bielski. Watra 1 (1980)

 5. Biskup ołomuniecki Bruno z Schauenburga a Polska. Sobótka 1980, z. 3,

 6. Relacje o Polsce i Polakach w najstarszych czeskich źródłach narracyjnych. Historia i Współczesność 6 . Katowice 1982

 7. Średniowieczny dziejopis i czasy jemu współczesne. Uwagi o relacjach najstarszych kronikarzy polskich i czeskich o współczesnych im osobach i wydarzeniach. Historia i Współczesność 7 . Katowice 1984

 8. Funkcjonowanie pojęcia „Śląsk” w czeskich kronikach i rocznikach do końca XIV wieku. Jak powstaje historia?. Katowice 1986.

 9. Rywalizacja o tron rzymski w okresie „Wielkiego Bezkrólewia w drugiej połowie XIII wieku. Stosunek Przemysła Otokara II do królów rzymskich i prób nowych elekcji w Niemczech. Polska – Niemcy w średniowieczu. Poznań 1986.

 10. Arengi i narracje dokumentów Przemysła Otokara II dla miast i mieszczan> Historia i Współczesność 8 . Katowice 1988

 11. Zagadnienie przynależności ziemi kłodzkiej w latach 1278-1290. Źródłoznastwo i studia historyczne.Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 76. Wrocław 1989

 12. W sprawie kultu św. Wacława na Śląsku w XIII wieku. Kultura średniowieczna Śląska. Pierwiastki rodzime i obce. Wrocław 1993

 13. Chrystianizacja Czech w obrządku łacińskim. Chrystianizacja Polski południowej. Red. J. Małecki. Kraków 1994.

 14. Dzieje klasztoru cystersów w Rudach oraz zespołu klasztornego po kasacji konwentu. Zarys problematyki badawczej. Scripta Rudensia 1 (1994)

 15. Jarosław - Kazimierz, pierwsza nieudana fundacja cysterska na Górnym Śląsku. Nasza Przeszłość 83 (1994).

 16. Próba spojrzenia na średniowiecze. Prace Komisji Naukowych PAN w Katowicach. Z. 18. Katowice 1994

 17. Rudy. Problemy topograficzne związane z funkcjonowaniem nazwy klasztoru i miejscowości. Scripta Rudensia 1 (1994) - wraz z P. Greinerem

 18. Zarys dziejów organizacji kościelnej na Górnym Śląsku. Metropolia Katowicko - Górnośląska. Dziedzictwo historii. Wyzwania wobec przyszłości. Red. W. Świątkiewicz, J. Wcisło. Katowice 1994.

 19. Chrzcielnica brązowa w Zatorze z 1462 r. Studia i materiały z dziejów Śląska 21 (1996) - wraz z J. Sperką.

 20. Dokument lokacyjny miasta Zatora z 1292 r. Silesia Superior 2 (1995).

 21. Gliwice do 1335 r. Historia Gliwic. Red. J. Drabina. Gliwice 1995.

 22. Początki własności klasztoru lubiąskiego na Opolszczyźnie. Problem Wróblina. Studia z historii gospodarczej ziem polskich. Red. J. Kwak. Katowice 1995.

 23. Przemysł czy Otokar? Z problematyki funkcjonowania dwóch imion władców czeskich w XIII wieku (Przemysł Otokar I). Cracovia - Polonia - Europa. Kraków 1995.

 24. Czeskie echa koronacji Przemysła II. Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego. Poznań 1996.

 25. Jak se Slezsko stalo zemí koruny české. Vlastivědne listy 1996, nr 1.

 26. Osadnictwo i jego uwarunkowania na terenie Wielkich Katowic w okresie od XIII do XVIII wieku. Kronika Katowic 6 (1996)

 27. Cynowa, piętnastowieczna ampułka ze Starej Wsi. E sciencia et amicitia. Studia poświęcone Profesorowi Edwardowi Potkowskiemu. Warszawa 1997.

 28. Rozwój osadnictwa na terenie Chorzowa do XVIII wieku. Chorzów w kulturze Śląska. Chorzów Batory 1997.

 29. Z pomocných ved historických. Acta Universitatis Carolinae 13. Praha 1997.

 30. Dokument księcia Jana II oświęcimskiego dla Kęt z 25 maja 1391. Almanach Kęcki 2 (1998)

 31. Książęta Górnego Śląska a klasztor w Rudach. Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Red. M. Derwich, A. Pobóg - Lenartowicz. Opole-Wrocław 1998.

 32. Problemy świadomości narodowej w stosunkach czesko- polskich w średniowieczu. Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju. Red. J. Wyrozumski. Kraków 1998.

 33. Woszczyce - Rudy. Monasticon Cisterciense Poloniae. Red. A. Wyrwa, J. Strzelczyk, R. Kaczmarek. T. 2. Poznań 1999 (wraz z J. Gorzelikiem)

 34. Najstarsze dzieje Świętochłowic. Rocznik Świętochłowicki 1 (1999).

 35. Książę Przemek ścinawski i bitwa siewierska. Nihil superfluum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej. Red. J. Strzelczyk, J. Dobosz. Poznań 2000.

 36. Początki sieci parafialnej w księstwie cieszyńskim. Die konfessionellen Verhältnisse im Teschener Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Red. P. Chmiel, J. Drabina. Rattingen 2000.

 37. Rola cystersów na Górnym Śląsku w średniowieczu. Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Poznań 2000.

 38. Posiadłości biskupów wrocławskich w księstwie opolskim do początków XIV wieku. Przykład Ujazdu. Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej. Red. A. Barciak. Katowice 2000

 39. Mendykanci w średniowiecznym Rybniku. Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym. Red. M. Derwich, A. Pobóg – Lenartowicz. Wrocław – Opole 2000

 40. Przełom XIII wieku w dziejach Śląska. Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. T. I. Warszawa 2000 (wraz z M. Golińskim)

 41. Klasztor cystersów w Rudach. Zarys dziejów. [w:] Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Śląsku w świetle badań terenowych w latach 1992-1995. Red. L. Kajzer. Katowice 2001, s.23-42. ISBN 83-85871-20-9.

 42. "Gola" w średniowiecznych źródłach śląskich. [w:] Memoria amici et magistri. Studia historyczne poświęcone pamięci Prof. Wacława Korty. Wrocław 2001, s. 259-264. ISBN 83-903712-1-9

 43. "Regestrum Gromady caley wsi Willamowic" z 1642 r. [w:] Dyplomacja - Polityka - Prawo. Księga pamiątkowa ofiarowana Prof. Henrykowi Kocójowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. I. Panic. Katowice 2001, s. 261-266. ISBN 83-226-1060-2; ISSN 0208-6336.

 44. Datacja rzymska w średniowiecznych narracyjnych źródłach śląskich. [w:] Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Red. A. Barciak. Katowice 2001, s. 128-136. ISBN 83-86053-40-2

 45. Pod rządami Piastów śląskich. [w:] Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura i społeczeństwo miasta i gminy. Red. A. Barciak. Wilamowice 2001, s. 82-97. ISBN 83-915888-0-7.

 46. Tytuł opawski książąt wrocławsko–legnickich w XIV wieku. [w:] Księga Pamiątkowa Prof. Stanisława Byliny. Warszawa 2001, s. 445–452.

 47. Śląsk w źródłach czeskich do końca XIV wieku [w:] XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Pamiętnik. T. II, cz.I, Toruń 2000, s. 117-123. ISBN 83-7174-702-0 (ukazało się na początku 2001)

 48. Przełom wieku XIII w dziejach Śląska. [w:] XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Pamiętnik. T. I, Toruń 2000, s. 147-154. ISBN 83-7174-619-9 (ukazało się na początku 2001).

 49. Początki Gliwic. Rocznik Muzeum w Gliwicach T. 16 (2001), ss. 255-262. ISBN 0860-0937 (ukazało się w początkach 2002 r.)

 50. Głos w dyskusji (w) Pytania o średniowiecze. Red. W. Fałkowski. Warszawa 2001, ss. 261-263. ISBN 83-88973-14-2 (ukazało się w początkach 2002 roku)

 51. Uwagi o początkach i kształtowaniu się zawodu archiwisty (średniowiecze). Archiwista Polski T. 6 (2001), nr 3-4, ss. 99-110. ISSN 1425-9893 (wraz z Anną Krzemińską) (ukazało się w początkach 2002 roku)

 52. Problemy osadnictwa na terenie współczesnych Katowic do czasów industrializacji (w) Katowice w 136 rocznicę uzyskania praw miejskich. Katowice 2002, ss. 27-33. ISBN 83-86053-46-1

 53. Stan badań nad starszym okresem w dziejach ziemi pszczyńskiej (w) Ziemia pszczyńska przez wieki. Stan badań, archiwalia, problemy badawcze. Red. A. Barciak. Suszec 2002. ss. 38-46. ISBN 83-906088-1-2

 54. Studenci z Górnego Śląska w Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku (w) Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku. Katowice 2002. ss. 74-81. ISBN 83-86053-47-X

 55. Uwagi o bobrach na Śląsku w XII i XIII wieku. (w) Inter orientem et occidentem. Studia z dziejów Europy Środkowej ofiarowane profesorowi Janowi Tyszkiewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej. Warszawa 2002. ss. 89–94. ISBN 83–7181–258–2.

 56. Ikonografia pieczęci Przemyślidów opawskich do początków XV wieku. (w) Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich. Red. S. Rosik, P. Wiszewski. Wrocław 2002. ISBN 83–229–2373–2, s.359–370 (ukazało się w maju 2003 r.) wraz z I. Pietrzyk.

 57. Wstęp (w)Górnośląska symbolika samorządowa. Wczoraj–dziś–jutro. Tarnowskie Góry 2003. ISBN 83–87470–60–0, s. 5–6.

 58. Zamiast rysu historycznego (w) Universitas studiorum Silesia anno MMIII. Katowice 2003.ISBN 83–226–1304–0, s. 11–12.

 59. Wstęp (w) Korzenie środkowoeuropejskiej i górnośląskiej kultury gospodarczej. Red. A. Barciak. Katowice 2003. ISBN 83–86053–50–X, s. 11–12.

 60. Wstęp (w) Wkład kościołów i zakonu franciszkanów w kulturę Katowic. Red. A. Barciak. Katowice 2003. ISBN 83–86053–46–1. S. 15–17.

 61. Wstęp (w) Jubileusz 25 –lecia duszpasterstwa w parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu –Polanie. Red. Antoni Barciak. Ustroń 2003. ISBN 83–919571–0–1, s. 9–11.

 62. Problemy osadnictwa w rejonie Zabrza w średniowieczu (w) Korzenie środkowoeuropejskiej i górnośląskiej kultury gospodarczej. Red. A. Barciak. Katowice 2003. ISBN 83–86053–50–X, s. 193–2000.

 63. Uwagi o funkcjonowaniu rady miasta Mysłowice w świetle „Czerwonej Księgi” (od końca XVI do drugiej połowy wieku XVIII) (w) Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 21. Studia Historica III. Wydanie Specjalne: Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka. Red. Andrzej Jureczko, Franciszek Leśniak, Zdzisław Noga. Kraków 2004, s. 287—290. ISSN 1643 - 6539

 64. Contra regem et patrem. Bunt Przemysła Otokara II przeciw ojcu królowi Wacławowi (w) Zamach stanu w dawnych społecznościach. Red. A. Sołtysiak Warszawa 2004: s. 323—328. ISBN83 – 431 – 920180 – 3 – 6.

 65. Przybysze z Czech i Moraw w otoczeniu książąt górnośląskich w średniowieczu (w) Polacy w Czechach Czesi w Polsce. V – XVIII wiek. Red. H. Gmiterek, W. Iwańczak. Lublin 2004. s. 31 – 39. ISBN 83 – 227 – 2217 – 6.

 66. Wrocław w średniowiecznej historiografii czeskiej (w) Wrocław w Czechach Czesi we Wrocławiu. Literatura – Język – Kultura. Red. Z. Tarajło – Lipowska, J. Malicki. Wrocław 2003, s.15 – 20. ISBN 83 – 89247 – 61 – 5. (ukazało się w 2004)

 67. Uwagi o roli Rybnika w XIII wieku w świetle współczesnych źródeł dokumentowych (w) Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska. Red. E. Bimler – Mackiewicz. Rybnik 2003, s. 43 – 48. ISBN 83 – 914605 – 8 - 4 (ukazało się w 2004 r.)

 68. Sacrum a średniowieczny Rybnik (w) Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska. Red. E. Bimler – Mackiewicz. Rybnik 2003, s. 81 – 87. ISBN 83 – 914605 – 8 – 4. (ukazało się w 2004 r.).

 69. Tytulatura książąt opolskich – potomków i następców Mieszka, zwanego Laskonogim (w) Sacra Silentii provincia. 800 lat dziedzicznego księstwa opolskiego (1202 – 2002). Red. A. Pobóg – Lenartowicz. Opole 2003, s. 101 – 105. ISBN 83—88939—64—5 (ukazało się w 2004 r.).

 70. Polityka czeska wobec ziem polskich za panowania ostatnich Przemyślidów i Jana Luksemburskiego (w) Polska około roku 1300. Red. W. Fałkowski. Warszawa 2003, s. 225 – 246. ISBN (ukazało się w 2004 r.)

 71. Uwagi o strukturze zawodowej i społecznej mieszkańców terenów współczesnych Katowic do początków XVIII w. Przemiany struktur społeczno – zawodowych ludności w dziejach Katowic. Red. A. Barciak. Katowice 2004, s. 31 – 39. ISBN 83 – 86053 – 52 – 6

 72. Kontakty polityczno – dyplomatyczne arcybiskupa Arnoszta z ziemiami polskimi (w) Arnošt z Pardubic 1297 – 1364. Osobnost – okruh – dědictví. Postać – środowisko – dziedzictwo. Red. Lenka Bobková, Ryszard Gładkiewicz, Petr Vorel. Wrocław – Praha – Pardubice 2005. ISBN (PL) 83 88430-40-8; ISBN (CZ) 80-7308-107-6; ISBN (CZ) 80-7194-822-5.

 73. Obraz Polaka w średniowiecznej historiografii czeskiej (w)Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X-XVII w.). Red. Wojciech Iwańczak i Ryszard Gładkiewicz. Wrocław-Warszawa 2004, s. 45-55.

 74. Cystersi w górnośląskich dziejach (w) Studia i materiały do dziejów Żup Solnych w Polsce. T. 24 (2005), s. 237 – 247.

 75. Władcy czescy w relacji autora Kroniki książąt polskich (w) Korunné země v dějínách českého státu. Red. Ludék Březina – Jana Konvíčná, Jana Wojtucka. Praha 2005 (wyszło w 2006 r.), ISBN 80-86971-07-4, ss. 309 – 317

 76. Uwagi o koncepcjach czasowych narracji historycznej Galla Anonima i Kosmasa (w) Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej. Red. A. Barciak, W. Iwańczak, Katowice 2006, ISBN 83-226-1509-4, ISSN 0208- 6336, ss. 63 - 76

 77. Wójt i ława w Mysłowicach w świetle „Czerwonej Księgi” od końca XVI do drugiej połowy XVIII wieku (w) Rozum i rzetelność są wsparciem jedynym. Studia z historii sztuki ofiarowane Ewie Chojeckiej. Red. B. Szczypka – Gwiazda, ISBN 83-87455-49-0, Katowice 2006, ss. 19 - 24

 78. Inskrypcje górnośląskie – przykład Mysłowic (w) Studia Epigraficzne II. Red. Joachim Zdrenka., Zielona Góra 2006, ISBN 83-7481-032-7, ss. 15 – 25, (wraz z I. Pietrzyk)

 79. Stan i perspektywy badań nad kancelariami książąt górnośląskich (w) Belliculum Diplomaticum II Thorunense. Red. W. Chorążyczewski, J. Tandecki., Toruń 2006, ss. 171 – 180

 80. Arnoszt z Pardubic w narracyjnych średniowiecznych źródłach śląskich (w) Ecclesia – cultura – potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Red. P. Kras i inni. Lublin 2006 (ukazało się w maju r. 2007), s. 217 – 222 – ISBN 83- 88385-83-6: ISBN 978-83-88385-83-4

 81. Piastowie śląscy w średniowiecznych kronikach czeskich (w) Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach. Red. A. Barciak. Katowice 2007, s. 334 – 341 – ISBN 978-83-86053-65-0

 82. Opole w świetle najstarszych wzmianek źródłowych (dokumentowych (w) Jak powstało Opole? Miasto i jego książęta. Red. A. Pobóg-Lenartowicz. Opole 2006 (ukazało się w 2007), s 23-31 ISBN 83-903671-9-X

 83. Piastowie opolscy w czeskich średniowiecznych źródłach narracyjnych (w) Jak powstało Opole? Miasto i jego książęta. Red. A. Pobóg-Lenartowicz. Opole 2006 (ukazało się w 2007), s 81-87 ISBN 83-903671-9-X

 84. Wrocław jako centrum administracyjne w dobie Luksemburgów. (w) Rezidence a správní sídla v zemích Česke koruny ve 14. –0 17. století. Korunní země v dějinaách Českého státu III. Wyd. Lenka Bobková, Jana Konvičná. Praha 2007. ss 245-254. ISBN Ukazało się w początkach 20-08 r. nie wykazane w sprawozdaniu za rok 2007).

 85. Język dokumentów Przemyślidów opawskich do początków XIV wieku (w). Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica 1-2. Z pomocných věd historických XVI (ukazało się na przełomie 2007 o 2088 r. nie wykazane w sprawozdaniu za rok 2007).

 86. Klasztor w Rudach a władcy (w) Klasztor cystersów w Rudach. Red. Norbert Mika. Racibórz 2008, ss 21-27. ISBN 978-83-89802-72-9.

 87. Dziedziczni wójtowie raciborscy (w) Historia vero testis temporum. Red. Janusz Smołucha i inni. Kraków 2008, ss. 477-488. ISBN 978-83-61033-18-9.

 88. Mieszczanie raciborscy w średniowieczu (w) Społeczeństwo Polski średniowiecznej. T. XI. Red. Stefan. K. Kuczyński. Warszawa 2007, ss. 113-134. ISBN 10-83-7181-516-6; 13-978-83-7181-516-4 (ukazało się na początku 2008 r – nie wykazane w sprawozdaniu za 2007 r.)

 89. Itineraria władców górnośląskich z dynastii Piastów w średniowieczu (w) Rola komunikacji i przestrzeni w średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejach Czech i Polski. Red. Anna Paner, Wojciech Iwańczak. Gdańsk 2008, ss. 81-98. ISBN 978-83-7326-517-2.

 90. Kęckie sacra (w) Kęckie sacrum. Red. Stanisław Cader. Kęty 2008, ss. 7-11. ISBN 978-83-926116-8-4

 91. Stan szkolnictwa na Górnym Śląsku do początków XX wieku (w) „Madrość zbudowała sobie dom...”. Uniwersytet Śląski 1968-2008., Dzieje, dokumentacja, źródła. Katowice 2008, ss. 17-23. ISBN 978-83-226-1763-2, ISSN 0208-6336.

 92. Śląskie deficyty badawcze nauk historycznych (w) Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych. Red. Marek Czapliński, Jacek Dębicki, Tomasz Przerwa. Wrocław 2007, s.. 10-17. ISBN 978—83-913944-9-6 (ukazały się na przełomie 2007 i 2008 r., nie wykazane w sprawozdaniu za rok 2007).

 93. Książęta raciborscy a klasztory dominikańskie w Raciborzu (Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku. Red. Antoni Barciak. Katowice 2008, ss. 115-123. ISBN 978-83-88657-32-0

 94. „Litterati et laici” w Liber Albus Bractwa Literackiego Najświętszej Marii Panny w Raciborzu w średniowieczu, „Hominem querere. Człowiek w źródle historycznym. Ted. Stanisław Rosik., Przemysław Wiszewski, „Acta Uniwersitatis Wratislaviensis.” Historia Tom 177 (2008), s. 227- 232

 95. Szkolnictwo na Górnym Śląsku w średniowieczu. Zarys problematyki badawczej, [w:] W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – Szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku, red. Antoni Barciak, Katowice 2009, s. 259- 269 ISBN 978-83-88657-34-4

 96. Eufemia, księżniczka opawsko-racibortska, dominikanką raciborską w drugiej połowie XIV wieku, [w:] Scriptura, diploma, sigillum, red. Joachim Zdrenka, Joanna Karczewska, Zielona Góra 2009, s. 303-308. ISBN 978-80-7308-265-9

 97. Kościół wrocławski w średniowiecznej historiografii czeskiej, [w:] Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století. Korunní země v dějinách českého státu IV., red. Lenka Bobková, Jana Konvičná, Praga 2009, s. 473-481. ISBN 978-83-7481-265-8

 98. Postrzeganie Czech i Czechów na Śląsku w XIV i początkach XV wieku [w:] Slezsko země koruny české Historie a kultura 1300-1740, red. Lenka Zapletalová, Praha 2008, s. 215-221 SBN 978-80-7035-396-7

 99. Kilka uwag na temat periodyzacji, zwłaszcza periodyzacji dziejów Śląska [w:] K periodizaci dějin Slezska, red. Dan Gawrecki, Opava 2008, s. 257-260

 100. Teoria faktu w badaniach, [ w:] Faktografia w badaniach historycznych, red. Krystyna Kleszczowa, Jolanta Gwioździk, Katowice 2009, s. 35-42

 101. Księga Bractwa Najświętszej Panny Marii Szkaplerznej przy kościele Św. Mikołaja oo. Franciszkanów w Bytomiu [ w:] Miasta ludzie instytucje znaki. Ksiega jubileuszowa ofiarowana profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, Kraków 2008, s. 599- 611

 102. Postrzeganie Piastów Śląskich przez czternastowiecznych kronikarzy czeskich [w:] Historia u Piastów Piastowie w historii, red. Bogusław Czechowicz, Brzeg 2008, s. 89-96

 103. Górny Śląsk- wyzwania badawcze [w:] Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego, red. Antoni Barciak, Katowice- Zabrze 2009, s. 23- 28

 104. Postrzeganie Opawszczyzny i książąt opawskich przez Jana Długosza w jego dziele „Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, „Acta historica Universitatis Silesiae Opavienisis”, Tom I (2008), s. 61- 69

 105. 90 rocznica uzyskania przez Polskę Niepodległości, Prace Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice, Z. 33 (2009), s. 13- 15 (ukazało się w wersji elektronicznej)

 106. Wykupienie się gromady Wilamowice z poddaństwa oraz uwolnienie od wszelkich ciężarów i powinności pańskich w 1808 roku, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie, M,. Mikołajczyk, J. Ciągwa i inni, , Białystok- Katowice 2010, s. 597- 602; ISBN 978- 83- 7431- 226- 4 (księga 1), 978- 83- 7431- 228- 3 (księga 1 i 2)

 107. Rola i oddziaływanie franciszkańskiego klasztoru w Bytomiu od końca XVII w. do początku XIX w. w świetle Księgi Brackiej, [w:] Szkoła Seraficka, t. 6, 750- lecie przybycia Braci Mniejszych do Bytomia, pod red. A. Barciak, W. J. Sztyk, Katowice 2010, s. 50- 57; ISBN 1898- 7842

 108. Bractwo literackie NMP w Raciborzu jako wspólnota religijna, [w:] Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach nowożytnych, pod red. W. Iwańczak, J. Smołucha, Kraków 2010, s. 183- 192; ISBN 978- 83- 7188- 769- 7

 109. Skład osobowy klasztoru dominikanek raciborskich w średniowieczu, [w:] Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), pod red. A. Radzimiński, D. Karczewski, Z. Zyglewski, Bydgoszcz- Toruń 2010, s. 333- 341; 978- 83- 231- 2519- 8, ISBN 978- 83- 7096- 763- 5

 110. Kraków w średniowiecznych, czeskich źródłach narracyjnych do końca XIV wieku, [w:] Sršatý Prajz, pod red. J. Hanzel, O. Šefčik, Praha 2010, s. 19- 27; ISBN 978- 80- 7422- 033- 3

 111. Głogów i książęta głogowscy w kronikach i rocznikach czeskich do końca XIV wieku, [w:] Glogovia Maior. Wielki Głogów miedzy blaskiem dziejów a cieniem ruin, pod red. B. Czechowicz, M. Konopnicka, Głogów- Zielona Góra 2010, s. 25- 31; ISBN 978- 83- 7481- 354- 9

 112. Dorobek naukowy Profesora Kazimierza Jasińskiego w perspektywie badań nad średniowiecznym Śląskiem, [w:] Scientiae Auxiliares Historiae I, pod red. J. Wenta, P. Oliński, Toruń 2010, s. 249- 256; ISBN 978- 83- 231- 2479- 5

 113. Tage und Debatten im Beisein des Herzogs in Polen. Zu der Funktionsweise von Tagen ( „wiece“) des 13. Jahrhunderts. [w:] Ritualisirung politischen Willensbildung: Polen und Deutschland im hohen und späten Mittelalter., pod red. W. Fałkowski, B. Schneidmüller, S. Weinfurter, Wiesbaden 2010, s. 67- 77; ISBN 978- 3- 447- 06389- 0,ISSN 0947- 4226

 114. Inskrypcje katowickie, „Studia epigraficzne”, , t. IV, Zielona Góra 2011, s. 7- 17 (ISBN 978-83-7481-384-6)

 115. Podstawy ekonomiczne obu klasztorów dominikańskich w Raciborzu (w) Inter oeconomiam coelestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne. Red. W. Długokęcki i in. Kraków 2011, s. 377 – 394. ISBN 978-83-61989-43-1

 116. Ulice, place o cmentarze w przestrzeni miasta Raciborza w średniowieczu i w początkach nowożytności (w) Ulice, place i cmentarze w publicznej przestrzeni średniowiecznego o wczesnonowożytnego miasta Europu Środkowej. Red. S. Ktabath i in. Wrocław 2011, s. 51-61. ISBN 978-53-61416-52-4 (wraz z M. Sepiałem)

 117. Postrzeganie Polski i polskiej polityki władców czeskich przez autorów Kronik zbrasławskiej (w) In tempore belli et pacis. Ludzie-miejsca-przedmioty. Red. T. Grabarczyk i in. Warszawa 2011, s. 47 – 56. ISBN 978-83-7181-656-7.

 118. Śląsk i Ślązacy w dziele wójta żywieckiego Andrzeja Komanieckiego Chorografia albo dziejopis żywiecki” (w) Polska leży na Zachodzie. Red. W. Wrzesiński i in. Toruń 2011, ss.629-639. ISBN 978-83-7780-083-6.

 119. Współpraca polsko- czeska oraz polskie zainteresowania dziejami Czech i stosunków polsko- czeskich w badaniach okresu średniowiecza u progu XXI wieku, „Historia Slovorum Occidentis. Czasopismo Historyczne. Časopis historický”, 2011, nr 1, s. 9- 15. ISSN 2084-1213, ISBN 978-83-7780-059-1

Sprawozdania PAN Oddział Katowice

 1. Związki Opawszczyzny ze Śląskiem. Panowanie książąt wrocławsko-legnickich w Opawie w początkach XIV wieku. [w:] PAN. Oddział w Katowicach. Prace Komisji Naukowych. Zeszyt nr 25. Katowice 2001, s. 55-56.

 2. Obraz Polaka i stosunków czesko-polskich w średniowiecznej historiografii czeskiej [w:] PAN. Oddział w Katowicach. Prace Komisji Naukowych. Zeszyt nr 25. Katowice 2001, s. 14-16.

Prace popularnonaukowe

 1. Śląsk a państwo polskie w dobie Piastów. Kalendarz Śląski 1984

 2. Śląsk a państwo polskie w dobie Jagiellonów. Kalendarz Śląski 1985

 3. Granice Śląska. Edukacja środowiskowa na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Katowice 1992

 4. 24 biogramy książąt i księżnych górnośląskich oraz obszerny Wstęp opublikowany w pracy pod moją redakcją pt. Książęta i księżne Górnego Śląska. Katowice 1995.

 5. Klasztor cysterski w Rudach i jego rola na Górnym Śląsku, 1995 r. Katowice. Nasza Ziemia.

 6. Św. Agnieszka z Pragi i jej związki ze Śląskiem, 1995 r. Katowice. Nasza Ziemia.

 7. Najstarszy zachowany dokument dla Kęt z 1277 r. Almanach Kęcki 1 (1997)

 8. Idea królewska i cesarska w Czechach w XIII wieku. Mówią Wieki 1997, nr 4-5.

 9. Wyrósł z dobrego drzewa. Śląsk 1998, nr 10

 10. Wstępy do czterech tomów Studiów i materiałów z dziejów Śląska oraz Wstępy do trzech prac zbiorowych wydanych pod moją redakcją

 11. Rola historii w kształtowaniu świadomości lokalnej (w) Napisane życiem. Kęty 2002, ss. 101-106. ISBN 906059-0-3

 12. Instytut Śląski na który czekamy „Śląsk”, nr 11 (2008), s 60-61.

 13. Rozpoznanie i badania historyczne oraz archeologiczne prowadzone na przestrzeni ostatnich 15 lat na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, Sympozja i Konferencje ZPKWŚ, red. Ewa Żurowska-Oleś, Jakub Mastaj, s. 31- 33

Recenzje

 1. E i J Gąssowscy Łysa Góra we wczesnym średniowieczu. Wrocław 1970 - Studia Historyczne 14 (1971), z. 3

 2. Pokračovatelé Kosmovi . Wyd. M. Blahová, Z. Fiala. Praha 1974 - Sobótka 1986, z. 1

 3. O. Pustejovsky, Schlesiens Übergang an die böhmische Krone. Machtpolitik Böhmens im Zeichen von Herrschaft und Frieden. Köln 1975 - Przegląd Historyczny 68 (1977), z. 2

 4. W. Droździk. Z dziejów Kęt. Kraków 1979. - Sobótka 1980, z. 3

 5. Folia historica Bohemica.T. I. Red. J. Žemlička. Praha 1979. - Studia Historyczne 25 (1982), z. 2

 6. Uméni doby posledních Přemyslovců. Red. J. Kuthan. Praha 1982 - Sobótka 1984, z.3

 7. Uměni 13. století v českých zemích. Praha 1983 - Studia Historyczne 1986, z. 2.

 8. J. Burchardt. Witelo filosofo della natura del XIII sec. Una biografia. Wrocław 1984 - Sobótka 1985, z. 4

 9. A. Nowakowski. Z dziejów miasta i parafii Wadowice. Kraków 1985 - Sobótka 1987, z. 2

 10. J. Žemlička. Století posledních Přemyslovců.(Český stát a společnost ve 13. století). Praha 1986. - Sobótka 44 (1989), z. 4

 11. Katalog dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych Dolnego Śląska. T. 1-8. Wrocław 1991-1998. Silesia Superior 2 (1995)

 12. Chojnów dawniej i dziś. Szkice i materiały. Red. R. Gładkiewicz. Chojnów 1992 Rocznik Muzeum w Gliwicach 9 (1995)

 13. J. Kuthan. Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý. Král zakladatel a mecenaš. Vimperk 1993. Kwartalnik Historyczny 101 (1994).

 14. Oberschlesien im späten Mittelalter. Berlin 1993. Kwartalnik Historyczny 102 (1995).

 15. Dzieje Złotoryi. Red. R. Gładkiewicz. Złotoryja - Wrocław 1997. Sobótka 1998, z. 3-4.

 16. Bożogrobcy. Jerozolima-Miechów-Chorzów. Materiały z sesji naukowej 9 października 1999 r. Red. J. Kurek. Chorzów Batory 2000 (w) Zeszyty Chorzowskie T. 5. (2001), ss. 357-360. ISSN 1429-5911 (ukazało się w początkach 2002 roku)

Copyright (c) 2013-2017 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by