PolskiEnglish
dr hab. Jarosław Tomasiewicz
Data: 2013-02-08 14:48:58

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 139

tel. służbowy (032) 359 - 1397

e-mail: jaroslaw.tomasiewicz@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • historia idei (zwłaszcza radykalnej myśli politycznej)

 • konflikty zbrojne XX i XXI w. (zwłaszcza wewnętrzne i asymetryczne)

Sylwetka

w przygotowaniu

Publikacje

I Książki opublikowane

 1. Zło w imię dobra. Zjawisko przemocy w polityce, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa 2009

 2. Ugrupowania neoendeckie w Trzeciej Rzeczpospolitej, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2003

 3. Terroryzm na tle przemocy politycznej. Zarys encyklopedyczny, Katowice, Apis, 2000

 4. Nowe idee dla Nowej Ery? Między anarchizmem a faszyzmem, Pyskowice, Zima, 2000

II Artykuły opublikowane za granicą

 1. Le neo-paganisme dans l’Europe de l’Est, /w:/ Christian Bouchet (ed.): Les Nouveaux Paiens, Dualpha: Coulommiers, 2005

 2. Nenarodni pravice, „Narodni Myslenka” (Praha) nr 1 (2003)

 3. Sto tvari neopohanstva, „Rozmer” (Ekumenicka rada cirkvi w SSR) nr 2 (2003)

 4. The Return of the Knights of the Jagged Sword, „Searchlight” (Wlk. Brytania) No. 181

 5. The Red, the White and the Black (The story of Polish anarchism and syndicalism), „Perspectives” (Wlk. Brytania) No. 9

 6. From Syndicalism to Culturalism: The Story of a Polish Revolutionary, „Perspectives” No. 6

 7. „Die Faulgrünen belehren”. Eine polnische Stimme zur Entwicklung und Lage der ökologischen Bewegung in Deutschland, „Ökologie” (Niemcy) No. 2/92

 8. Leben ist Kampf. Jan Stachniuk (1905-1963) und die Gruppe Zadruga, „Junges Forum” (Niemcy) No. 3-4/90-91

 9. Il nazionalismo polacco: ieri, oggi, domani, „Diorama Letterario” (Włochy) No. 158 (1990)

III Artykuły opublikowane w kraju

 1. Naród jako projekt. Wielkosyryjski nacjonalizm narodotwórczy, /w:/ Rafał Łętocha (red.): Religia - Polityka - Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną. Kraków, Nomos 2010. 978-83-7688-025-9

 2. Lud - Naród - Słowiańszczyzna. Lewicowy nacjonalizm Polskiego Związku Wolności (1939-1944), /w:/ Rafał Łętocha (red.): Religia - Polityka - Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną. Kraków, Nomos 2010. 978-83-7688-025-9

 3. Narodowe Odrodzenie Polski i jego wizja „Katolickiego Państwa Narodu Polskiego” jako uwspółcześniona wersja narodowego radykalizmu, /w:/ Bogumił Grott (red.): Różne oblicza nacjonalizmu, Kraków, Nomos 2010. 978-83-7688-019-8

 4. Rasa przeciw narodowi. Rasizm a nacjonalizm – uzupełnianie się czy wykluczanie?, /w:/ Bogumił Grott (red.): Różne oblicza nacjonalizmu, Kraków, Nomos 2010. 978-83-7688-019-8

 5. Polska Wspólnota Narodowa - Polskie Stronnictwo Narodowe jako przykład nacjonalizmu świeckiego we współczesnej Polsce, /w:/ Bogumił Grott (red.): Różne oblicza nacjonalizmu., Kraków, Nomos 2010. 978-83-7688-019-8

 6. Faszyzm jako ideologia i polityka modernizacji /w:/ Marek Barański (red.): Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Filozoficzne aspekty i dziedziny modernizacji. Katowice, Śląsk, 2009. 978-83-7164591-4

 7. Środki komunikacji w strategii Oporu Niekierowanego /w:/ Andrzej Kozieł, Katarzyna Gajlewicz (red.): Media masowe wobec przemocy i terroryzmu. Warszawa, ASPRA-RJ, 2009. 978-83-7545-146-7

 8. Wizja Polski niepodległej w programie Polskiej Wspólnoty Narodowej /w:/ Bogumił Grott (red): Piłsudczycy i narodowi demokraci a niepodległość Polski. Oświęcim, Wydawnictwo Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, 2009. 978-83-925310-6-7

 9. Combat 18 - terroryści czy chuligani? /w:/ Marek J. Malinowski, Rafał Ożarowski, Wojciech Grabowski (red.): Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7326-579-0

 10. Różowa endecja. Koncepcje społeczno-polityczne lewego skrzydła postendecji (Stronnictwa Narodowego "Ojczyzna") 1992-1996 /w:/ Tomasz Sikorski, Adam Wątroba (red.): Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje - ludzie - działalność. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008

 11. Al-Islam huwa al-hall? Egipskie Bractwo Muzułmańskie - zagrożenie czy szansa demokracji? /w:/ Andrzej Kapiszewski (red.): Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008, s. 245-256. ISBN 978-83-7188-081-0

 12. Od rewolucjonistów do kondotierów. Rozwój i upadek Mudżahedinów Ludowych w Iranie /w:/ Robert Borkowski (red.): Czy zmierzch terroryzmu? Case studies i wnioski dla Polski. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Oświęcim 2008, s. 95-109. ISBN 978-83-925310-2-9

 13. Biało-Brunatni. Podziemie neonazistowskie w Polsce /w:/ Jerzy Szafrański, Jerzy Kosiński (red.): Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania. wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2007, s. 223-233. ISBN 978-83-7462-137-3

 14. Biały Wilk. Profil nazistowskiego terrorysty nowej generacji /w:/ Jarosław J. Piątek, Renata Podgórzańska (red.): Wybrane aspekty bezpieczeństwa, t. 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 165-175, ISBN 978-83-60903-14-8

 15. Neopoganizm jako instrument metapolitycznej legitymizacji skrajnej prawicy /w:/ Bogumił Grott (red.): Nacjonalizm czy nacjonalizmy? Funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych. Wyd. Nomos, Kraków, 2006, ISBN 83-60490-06-6, s. 323-370.

 16. Przemoc w ruchu ekologicznym: od obywatelskiego nieposłuszeństwa do terroryzmu (przypadek Frontu Wyzwolenia Ziemi) /w:/ Krzysztof Liedel (red.): Terroryzm. Anatomia zjawiska. Wyd. Scholar, Warszawa, 2006, ISBN 83-7383-201-7, s. 166-197

 17. Przeciwko demokracji. Pozaparlamentarna skrajna prawica w Trzeciej Rzeczpospolitej na przykładzie Narodowego Odrodzenia Polski /w:/ Joachim Liszka, Janusz Okrzesik (red.): Polityczne i prawne aspekty przemian ustrojowych po 1989 roku. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała 2007, ISBN 83-922148-3-8, s. 60-74.

 18. Na linii frontu? Europa wobec zagrożenia terroryzmem /w:/ K. Liedel, J. Marszałek-Kawa, Sz. Wudarski: Polityczne metody zwalczania terroryzmu, Toruń, 2006

 19. „Czarni Zieloni” - radykalni ekolodzy atakują /w:/ Problemy środowiska i jego ochrony, t. 13, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, UŚ, Katowice, 2005

 20. Idea Europy w ujęciu Jeana Thiriarta /w:/ Unia Europejska i miejsce Polski w integrującej się Europie, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała, 2004

 21. Europa wobec zagrożenia terroryzmem /w:/ Europa unii i federacji (materiały pokonferencyjne), Uniwersytet Jagielloński: Kraków, 2004

 22. Ugrupowania polityczne i organizacje społeczne w województwie śląsko-dąbrowskim w 1945 r. /w:/ Rok 1945 na Górnym Śląsku, Katowice, Wyd. UŚ: 2004

 23. New Phase in the Worldwide Terrorism Development /w:/ A. Adamus-Matuszyńska (ed.), From Systems To People. Proceedings, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 2001

 24. Pieniądz w Tychach. Stan kapitału finansowego /w:/ M. Szczepański (red.), Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2001

 25. Kapitał kulturowy w oczach elit lokalnych /w:/ M. Szczepański (red.), Cnoty i instytucje..., op. cit.

 26. Socjobiologia: człowiek jako zwierzę /w:/ Silva Rerum - ekologiczne miscellanea, Biblioteka "Zielonych Brygad", Kraków 1998

 27. Autonomiczne ruchy Europy Zachodniej Ku Europie 100 Flag?, RAŚ, Rybnik (1991)

 28. Strategia oporu niekierowanego w wojnie asymetrycznej, Przegląd Geopolityczny t. 1 (2009) ISSN 2080-8836, s. 161-190

 29. W poszukiwaniu istoty faszyzmu, Historia i Polityka nr 2-3 (2009-2010) ISSN 1899-5160

 30. Ewolucja ideologii faszystowskich po 1945 roku. Zarys problematyki, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, tom XXVIII (2005)

 31. Wokół neopogańskich koncepcji Jana Stachniuka, Nomos. Kwartalnik religioznawczy nr 51-52 (2006)

 32. Na linii frontu?, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” nr 1 (2005)

 33. Przemoc w ruchu ekologicznym: od obywatelskiego nieposłuszeństwa do terroryzmu (przypadek Earth Liberation Front), „Krakowskie Studia Międzynarodowe” nr 1 (2004)

 34. Nowy lokalizm?, „Regiony Polski” nr 1 (2004)

 35. Ukraiński ruch narodowy między faszyzmem i nacjonalkomunizmem, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” nr XXVI (2003)

 36. Ugrupowania neoendeckie w Trzeciej Rzeczypospolitej (1989-1997), „Dzieje Najnowsze” nr 3 (2003)

 37. Regionalny system partyjny Województwa Śląskiego w świetle wyborów samorządowych 2002 r., „Regiony Polski” nr 1 (2003)

 38. Faszyzm? Populizm? Liberalizm?, „Sprawy Polityczne” nr 17-18 (2002)

 39. Powrót Ligi, „Sprawy Polityczne” nr 13-14 (2002)

 40. Od romantycznej reakcji do totalitarnej modernizacji. Z dziejów reakcyjnego ekologizmu, „Zeszyty Humanistyczne Politechniki Wrocławskiej” nr 1 (2001)

 41. Religia, naród i państwo w neopogańskiej filozofii Jana Stachniuka, „Nomos” (Instytut Religioznawstwa UJ) nr 24-25 (1999)

 42. Współczesne ruchy regionalistyczne w Europie zachodniej, „Sprawy Narodowościowe” (Zakład Badań Narodowościowych PAN) t. VI z. 2 (1997)

 43. Stare religie Nowej Ery: Główne nurty współczesnego neopoganizmu, „Nomos” nr 5-6 (1994)

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by