PolskiEnglish
dr hab. Norbert Rogosz
Data: 2013-02-07 18:33:56

dr hab. Norbert RogoszZakład Historii Starożytnej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 133

tel. służbowy (032) 359 - 1461

e-mail: norbert.rogosz@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Dr hab. Norbert Rogosz swoje zainteresowania i badania naukowe koncentruje na epoce kryzysu i upadku Republiki w starożytnym Rzymie, czyli na ostatnich stu latach jej istnienia. Szczególnie na rozwijających się wówczas w rzymskim państwie konfliktach wewnętrznych politycznej, społecznej, i militarnej natury. Ponadto na kwestiach religijnych oraz relacjach Rzymian z sąsiadami. W dotychczasowych badaniach uwagę poświęcił zwłaszcza takim kwestiom jak: rywalizacja optymatów i popularów, rola i znaczenie trybunatu ludowego, senatu oraz najważniejszych grup społecznych w Republice, przemiany polityczne w Rzymie latach pięćdziesiątych, wojny domowe, wzrost znaczenia Cezara w państwie w latach czterdziestych, idy marcowe 44 r., walki wewnętrzne po zamordowaniu go, itp. Temat rozprawy doktorskiej: „Polityczna rola trybunatu ludowego w Rzymie w schyłkowym okresie Republiki Rzymskiej (78 – 70 p.n.e.)”. Temat rozprawy habilitacyjnej: „Polityczna rola senatu w Republice Rzymskiej w latach 59 – 55”.

Sylwetka

Dr hab. Norbert Rogosz jest pracownikiem Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na tej uczelni w 1979 r. ukończył też studia historyczne. Zostały one uwieńczone obroną pracy magisterskiej pt.: ”Wojna domowa lat 49 – 48 w ujęciu propagandy cezariańskiej, w oczach Cycerona i w naświetleniu nauki współczesnej”, napisanej pod kierunkiem doc. dr hab. A. Kunisza, uzyskaniem wyniku bardzo dobrego oraz dyplomu z wyróżnieniem. Dnia 17 października tego roku podjął pracę w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej jako asystent stażysta. Po zakończeniu stażu, 1 października 1980 r. został w nim zaangażowany na stanowisku asystenta. Równocześnie rozwijał i kontynuował badania naukowe realizowane pod opieką doc. dr hab. A. Kunisza, uczestnicząc w prowadzonym przez niego seminarium doktorskim. W latach 1981/1982 przebywał na stażu naukowo – dydaktycznym na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pracę doktorską pt.: ”Polityczna rola trybunatu ludowego w schyłkowym okresie Republiki Rzymskiej (78 – 70 p.n.e.)”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. A. Kunisza, obronił 31 maja 1988 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Od 1 października tego roku kontynuował pracę na stanowisku adiunkta. Po opublikowaniu pracy doktorskiej w 1992 r. skoncentrował badania naukowe na roli senatu w Republice Rzymskiej. Realizował je także podczas kilkumiesięcznego pobytu w Rzymie w 2001 r. w ramach stypendium przyznanego mu przez Fundację Lanckorońskich. Uwieńczył je zaś w następnych latach napisaniem pracy habilitacyjnej pt.: ”Polityczna rola senatu w Republice Rzymskiej w latach 59 – 55”, opublikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w 2004 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał po kolokwium habilitacyjnym, które odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 15 lutego 2005 r. Obecnie nadal pracuje w Zakładzie Historii Starożytnej. Kontynuuje także pogłębianie interesującej go problematyki badawczej, czego wyrazem był m.in. ponowny pobyt w Rzymie w ramach stypendium Fundacji Lanckorońskich w 2008 r.

 

Wykłady

Kursowy na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach dla studentów specjalizacji administracyjno-samorządowej, monograficzne na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych)

Seminarium

Licencjackie na studiach stacjonarnych.

Załączone pliki:
Pobierz
Rozmiar: 301 kB
Wykaz publikacji
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by