PolskiEnglish
dr hab. Krzysztof Nowak
Data: 2013-02-08 14:38:09

Zakład Historii Najnowszej po 1945r
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 140

tel. służbowy (032) 359 1397-1402

e-mail: krzysztof.nowak@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Historia najnowsza, historia pogranicza, historia Śląska XX w., stosunki narodowościowe na pograniczach karpackich, mniejszości narodowe, stosunki polsko-czesko-słowackie, stosunki polsko- rumuńskie XX w., historia Polonii, historia Śląska Cieszyńskiego, historia myśli politycznej XIX-XX w.

Sylwetka

Po ukończeniu studiów historycznych na UŚ w 1986 r. zatrudniony w Zakładzie Metodologii i Dydaktyki Historii WNS UŚ, a następnie w zakładzie Historii Śląska (obecnie Archiwistyki i Historii Śląska). W 1995 r. obronił dysertację doktorską Leon Wolf (1883-1968). Biografia polityczna. W 2001 r. odbył staż naukowy w Instytucie Historii Uniw., Opolskiego oraz w Instytucie Dziejów Czeskich Uniw. Karola w Pradze. Specjalizuje się w badaniach dziejów stosunków polsko- czeskich, polsko- słowackich, polsko- czechosłowackich, dziejów Śląska Cieszyńskiego, Spisza, Orawy, Czadeckiego, Bukowiny, Besarabii, innych pograniczy łuku Karpat Europy Środkowo- wschodniej w XX wieku, mniejszości narodowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z historii Śląska, historii pogranicza, historii myśli politycznej, wstępu do badań historycznych. Członek PTH od 1984 r., 2000- 2003 prezes Oddziału PTH w Cieszynie, następnie skarbnik. Członek – założyciel Instytutu Południowego w Bielsku- Białej. Od 1983 r. przewodnik beskidzki PTTK.

Publikacje

Ważniejsze publikacje zwarte (po obronie dysertacji doktorskiej)

Monografie i syntezy

 1. Ks. Józef Londzin (1863-1929). Cieszyn 1998, ss.39 (współautor I. Panic).

 2. Leon Wolf (1883-1968). Biografia polityczna. Katowice 2002, ss.252.

 3. Mniejszość polska w Czechosłowacji. Między nacjonalizmem a ideą internacjonalizmu. Cieszyn-Katowice 2010 (wyd. II Cieszyn 2012), ss.663

Edycje źródłowe

 1. Wybór źródeł do dziejów Ustronia. T.2. Cieszyn – Ustroń 1998, ss.158.

 2. Wybór źródeł do dziejów Ustronia. T.3. Cieszyn – Ustroń 1999, ss. 84.

 3. Zaolzie w opiniach konsulów polskich (1948-1960). Raporty dyplomatyczne. Acta Historica

 4. Silesiae Superioris. T XIII. Cieszyn 2003, ss.66.

 5. Władza a PZKO. Polski Związek Kulturalno- Oświatowy w polityce i opiniach władz czechosłowackich. Acta Historica Silesiae Superioris. T. XIV. Cieszyn 2004, ss.56.

 6. Podhale na Zaolziu. Służba Bezpieczeństwa przeciwko zaolziańskiej Praskiej Wiośnie. Wybór dokumentów z lat 1968-1969. Acta Historica Silesiae Superioris. T. XVII. Cieszyn 2005, ss.65.

 7. Polska a Zaolzie (1957-1067). Po „Polskim Październiku a przed „Praską Wiosną”. Wybór dokumentów. Acta Historica Silesiae Superioris. T. XIX. Cieszyn 2006, ss.91.

Prace redakcyjne (wraz z własnymi artykułami)

 1. Stan i potrzeby badań nad dziejami Cieszyna. Cieszyn 1999, ss. 71 (współred. I. Panic).

 2. Śląsk Cieszyński u zarania polskiej i czechosłowackiej niepodległości 1918-1920. Cieszyn 1999, ss.99.

 3. Czadecka ojcowizna. Lublin 2000, ss.159.

 4. Michał Grażyński. Wojewoda na pograniczu. Cieszyn 2000.

 5. Pierwsza niepodległość. Polacy na Śląsku Cieszyńskim w 1918 roku. Cieszyn 2008, ss. 152. (także w czeskiej wersji językowej).

Ok. 70 artykułów naukowych w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Mołdawii, Niemczech i około 100 artykułów popularyzatorskich.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by