PolskiEnglish
dr hab. Joanna Januszewska -Jurkiewicz
Data: 2013-02-08 14:06:05

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 130

tel. służbowy (032) 359 - 1385

e-mail: joanna.januszewska-jurkiewicz@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • Pogranicza narodowościowe, językowe, religijne (dawne Wielkie Księstwo Litewskie, Śląsk Cieszyński) oraz polityka narodowościowa II RP i kwestia mniejszości narodowych;

 • Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej, a przede wszystkim stosunki z Czechosłowacją i Litwą;

 • Historia społeczeństwa, życie codzienne w XX wieku na ziemiach polskich, dzieje ruchów młodzieży, a przede wszystkim historia harcerstwa;

 • Życie polityczne w II RP (Wileńszczyzna, Zagłębie Dąbrowskie, województwo śląskie)

Sylwetka

1984 r. - obrona pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem prof. Stanisława Michalkiewicza: Harcerze śląscy w ruchu oporu 1939-1945
1981–1988 – praca w szkole podstawowej nr 22 w Gliwicach
1987–1995 – asystent w Zakładzie Metodologii i Metodyki Nauczania Historii IH UŚ
1995 – obrona pracy doktorskiej: Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego (promotor: prof. M.W. Wanatowicz)
1996 – 2011 – adiunkt, następnie starszy wykładowca w Zakładzie Historii Najnowszej 1918–1945
2011 – kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy: Stosunki narodowościowe a Wileńszczyźnie 1920-1939, Katowice 2010 [za książkę autorka otrzymała Nagrodę Honorową w XI edycji Konkursu im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego, przyznawaną przez krakowskie środowisko historyczne za badania dziejów Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku]
od 2011 r. - adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej 1918-1945; członek Komitetu Naukowego „Szkiców Archiwalno-Historycznych”, wydawanych przez Archiwum Państwowe w Katowicach.

Publikacje

Prace zwarte

 1. Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego (1925-1937), Katowice 2001, ss.190. ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1072-6;

 2. Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939, Katowice 2010, ss. 710 ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-1817-2.

Artykuły

 1. Społeczeństwo województwa śląskiego wobec problemu Zaolzia w latach 1922-1938, [w:] Z najnowszych dziejów Śląska Cieszyńskiego, red. M.W. W a n a t o w i c z, Katowice 1992, s. 65–93. ISSN 0208-6336 ISBN 83-226-0420-3;

 2. Zaolzie w granicach województwa śląskiego, [w:] Województwo śląskie 1922-1939. Zarys monograficzny, red. F. S e r a f i n, Katowice 1996, s. 196–210. ISSN 0208-6336 ISBN 83-226-0660-5 (artykuł napisany wspólnie z K. Nowakiem)

 3. Józef Piłsudski wobec Zaolzia (1919-1935) „Pamiętnik Cieszyński”, t.14: 1999, Cieszyn 1999, s. 65–85. ISSN 0137-558-x;

 4. Piłsudczycy nad Brynicą. Z dziejów obozu piłsudczykowskiego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (1919-1935), [w:] Śląsko-zagłębiowskie konfrontacje historyczne (XIX-XX w), red. M.W. W a n a t o w i c z. Katowice 1999, s. 128–147. ISSN 0208-6336 ISBN 83-226-0917-05.

 5. Antybolszewicka partyzantka na Białorusi sowieckiej w świetle raportu atamana Chwiedoszczenii z czerwca 1921r. [w:] „Białoruskie Zeszyty Historyczne” z. 14, red. E. M i r o n o- w i c z, Białystok 2000, s. 220-230. ISSN 1232-7468;

 6. Przewodniczący ZHP Michał Grażyński i harcerze w Czechosłowacji, [w:] Michał Grażyński - wojewoda na pograniczu, red. K. N o w a k, Cieszyn 2000, s. 33–52. ISBN 83-88204-05-x;

 7. Dwie „krajowe” inicjatywy białoruskie na Litwie Środkowej, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” z. 16, red. E. M i r o n o w i c z, Białystok 2001, s. 197–218. ISSN 1232-7468;

 8. Krajanie, sąsiedzi, wrogowie. Polacy i Litwini na Ziemi Wileńskiej w latach 1920-1939, [w:] Stereotypy narodowościowe na pograniczu, red. W. B o n u s i a k, Rzeszów 2002, s. 256–278. ISBN 83–7338–021–3;W kręgu koncepcji „krajowych”. Białorusini i Żydzi na Litwie Środkowej wobec sporu polsko-litewskiego [w:] Europa unii i federacji, red. K. Ś l u s a r e k, Kraków 2004, s. 219–242.

 9. Konsul RP w Morawskiej Ostrawie Karol Ripa. „Polski wojewoda” na czeskim Śląsku czy orędownik polsko-czechosłowackiego porozumienia? [w:] Konsulaty na pograniczu polsko-niemieckim i polsko-czechosłowackim w latach 1918–1939, red. R. K a c z m a r e k i M. M a s n y k, Katowice 2004, s. 144 – 172. ISSN 0208-6336; ISBN 83-226-1334-2

 10. Piłsudczycy w Zagłębiu Dąbrowskim 1918–1939, [w:] Zagłębie Dąbrowskie w Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, red. J. W a l c z a k, Sosnowiec 2005. ISBN83-89199-21-1;

 11. Harcerstwo śląskie w ruchu oporu. Stan badań [w:] Po ziemi naszej roześlem harcerzy… Z dziejów harcerstwa polskiego na Górnym Śląsku, red. K. H e s k a - K w a ś n i e w i c z, [Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach], Katowice 2007, s. 71-100; ISBN 978-83-60071-10-6;

 12. Ludność „tutejsza” na ziemi wileńskiej jako obiekt sporu polsko-litewsko-białoruskiego, [w:] Józef Chlebowczyk – badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku, red. M.W. W a- n a t o w i c z, Katowice 2007, s. 165–190; ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-1624-6;

 13. Spór o Wilno w latach 1919-21 a próba wskrzeszenia Litwy historycznej, jako państwa trzech narodów. „Interstitio. East European Review of Historical Anthropology”, vol. 1, nr 2, December 2007, p. 176-199. ISSN 1857-2707 [Moldova]

 14. Na styku Litwy, Polski, Łotwy i ZSRR. „Korytarz wileński” w latach dwudziestych XX wieku, [w:] Granice w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku. Od Trójkąta Trzech Cesarzy do Traktatu w Schengen, red. R. K a c z m a r e k, Z. S t u d e n c k i, Sosnowiec 2008, s. 45–62. ISBN 978-83-89199-39-3;

 15. Między tradycją a indoktrynacją. Harcerstwo gliwickie 1945–1989 [w:] Władza, polityka i społeczeństwo w Gliwicach w latach 1939–1989, red. B. T r a c z, Katowice-Gliwice 2010, s. 191-217. ISBN: 978-83-7629-228-1

 16. Harcerstwo gliwickie w latach 1973-1989, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”, T. 23: 2011, s. 379-402. ISSN 0860-0937.

 17. Separatyzm, autonomia czy inkorporacja. Spory o kształt związku z Rzeczpospolitą na Górnym Śląsku i Wileńszczyźnie, „Zeszyty Chorzowskie” t. 12, red. Z. K a p a ł a, Chorzów 2011, s. 59-82. ISSN 1429-5911

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by