PolskiEnglish
Informacje ogólne
Data: 2013-02-08 12:57:04

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Skład osobowy Zakładu

Kierownik Zakładu: dr hab. Sylwester Fertacz
dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz
dr hab. Lech Krzyżanowski
dr Miłosz Skrzypek
dr Marcela Gruszczyk
mgr Łukasz Gądzik
mgr Katarzyna Luksa
mgr Piotr Rygus

Główne kierunki badań

Koncentrują się w największym stopniu na historii okresu międzywojennego i latach II wojny światowej, część z nich obejmuje cały XIX i XX w., tak historię Polski jak i powszechną. Przeważa w nich problematyka śląska w ujęciu wieloaspektowym i komparatystycznym, prezentowana na tle ogólnopolskim oraz na tle stosunków międzynarodowych (polsko-niemieckich i polsko-czechosłowackich). Badania śląskoznawcze obejmują m.in. zagadnienia: przemiany świadomości narodowej, ruchy migracyjne, powstanie i aktywność środowiska inteligencji, dzieje Kościoła rzymsko-katolickiego, tworzenie instytucji polskiego życia publicznego, procesy unifikacji Śląska w obrębie państwa polskiego, dzieje lecznictwa, historię harcerstwa. Zakład był organizatorem lub współorganizatorem (wraz z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu i Instytutem Śląskim w Opolu) kilkunastu corocznych konferencji pt. Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstań Śląskich i Plebiscytu (ukazało się 13 tomów materiałów po konferencyjnych) a także wielu innych konferencji z zakresu problematyki śląskiej.

Z tematyki poza śląskiej pracownicy Zakładu prowadza badania dotyczące innych obszarów polskich: Małopolski, Wielkopolski, Pomorza, Wileńszczyzny, mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej, polityki zagranicznej w okresie międzywojennym. Od wielu lat Zakład prowadzi badania statutowe na temat: Problemy narodowościowe na śląskich i wschodnich pograniczach II Rzeczypospolitej, w ramach których realizowane są tematy prac doktorskich i habilitacyjnych. Pracownicy Zakładu uczestniczą w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych dotyczących obszarów pogranicznych, a także są organizatorami sympozjów o charakterze ogólnopolskim, np. „Dwudziestolecia. Bilans sukcesów i niepowodzeń państwowości polskiej w okresie międzywojennym i w latach 1989 – 2009”.

Z zakresu historii powszechnej obok badania stosunków polsko-niemieckich i polsko-czechosłowackich na śląskich pograniczach, pracownicy Zakładu specjalizują się w stosunkach polsko-litewskich, polsko-rosyjskich, w dziejach myśli słowiańskiej XIX i XX w., sporadycznie sięgają także po tematy z historii państw bałkańskich i krajów Europy środkowej i południowo-wschodniej.

Publikacje zakładu

W Instytucie Historii, pod redakcją kierownika Zakładu Historii Najnowszej 1918–1944 dr. hab. Sylwestra Fertacza, ukazuje się czasopismo parametryzowane pod tytułem „Wieki Stare i Nowe”.

Prace naukowe, zwarte i zbiorowe (pod redakcją), autorstwa pracowników Zakładu

Dr hab. Sylwester Fertacz

Prace zwarte

 • Komitet Wszechsłowiański w Moskwie 1941-1947, Katowice 1991;

 • Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny światowej, Katowice 2009;

 • S. Fertacz, K. Miroszewski, Marzec 1968 w województwie katowickim, Katowice 2009.

Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz

Prace zwarte

 • Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego 1925-1937, Katowice 2001;

 • Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939, Katowice 2010.

Dr hab. Lech Krzyżanowski

I Prace zwarte

 • Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922-1930, Katowice 2000;

 • Sędziowie w II Rzeczypospolitej. Okręgi apelacyjne: krakowski i katowicki. Katowice 2011.

II Prace zbiorowe pod red. naukową

 • współredaktor), Wojciech Korfanty na kartach podręczników szkolnych. Jak uczyć o wybitnych postaciach we współczesnej edukacji historycznej i obywatelskiej?, Katowice 2009.

Dr Miłosz Skrzypek

I Prace zwarte

 • Wojciech Korfanty, Warszawa 2009;

 • Śląsk Cieszyński 1918-1922. Wrastanie w Polskę (w druku).

II prace zbiorowe pod red. naukową

 • współredaktor), Wojciech Korfanty na kartach podręczników szkolnych. Jak uczyć o wybitnych postaciach we współczesnej edukacji historycznej i obywatelskiej?, Katowice 2009.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by