PolskiEnglish
dr Tomasz Kałuski
Data: 2017-12-10 11:54:15

Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 334

tel. służbowy (032) 359 - 1329

e-mail: tkaluski@gmail.com

Zainteresowania badawcze

Oscylują wokół nauk pomocniczych historii ze szczególnym uwzględnieniem sfragistyki, heraldyki, dyplomatyki, paleografii i neografii gotyckiej, a także nauki o obrazie, archiwistyki oraz dziejów miast i mieszczaństwa na Dolnym Śląsku w średniowieczu i czasach nowożytnych.

Sylwetka

Studia magisterskie z historii ze specjalnością archiwistyczną w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004), temat pracy magisterskiej Jarosław z Bogorii jako dostojnik kościelny i polityk; studia doktoranckie na Uniwersytecie Zielonogórskim (2008), temat rozprawy doktorskiej: Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do końca XVIII wieku. Geneza i treści symboliczne.

Stypendium Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Berlin, Oldenburg, 2007-2008) Stypendium Instytutu im. Herdera w Marburgu (2010).
Wyróżnienie Jury Nagrody im. Adama Heymowskiego za pracę doktorską (2009)
Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006-2008)

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe (aktualnie sekretarz Komisji Nauk Historycznych)

Publikacje

Monografie

 1. Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do połowy XIX w. Geneza i symbolika (w druku).

Artykuły

 1. Wydarzenia lubogórskie w 1981 roku w świetle prasy prorządowej, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 11 (2004), s. 222-232.

 2. Pieczęcie międzyrzeckich cechów rzemieślniczych, Ziemia Międzyrzecka śladami historii. Materiały z III sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Międzyrzeczu 13 maja 2005 r., Międzyrzecz 2005, s. 147–164.

 3. Pieczęcie cechowe miasta Świebodzina (XVI-XIX wiek), Studia Zachodnie 8 (2005), s. 91-120.

 4. Źródła do dziejów klasztoru cystersów w Paradyżu w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, Studia Paradyskie, 16 (2006), s. 75–95.

 5. Dzieje rzemiosła cechowego w Świebodzinie (XIV–XIX w.) [w:] Dzieje Świebodzina, Świebodzin-Zielona Góra 2007, s. 133–161.

 6. Źródła do sfragistyki cechowej do połowy XIX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, [w:] Wokół znaków i symboli. Herby, monety i pieczęcie na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku, Warszawa 2008, s. 123–134.

 7. Rechtliche Bedeutung der Zunftsiegel im Fürstentum Glogau bis Mitte des 19. Jhs., Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa, Oldenburg 16 (2008), s. 7–24.

 8. Treści ideowe pieczęci parafii wiejskich na obszarze archidiakonatu głogowskiego (XVIII–XX w.) (w druku, wspólnie z I. Matejko).

 9. Pismo inskrypcji napieczętnych cechów w dawnym księstwie głogowskim do połowy XIX w., Studia Epigraficzne (w druku).

 10. Modele badań nad pieczęcią w Polsce na tle (zachodnio)europejskim. Wybrane problemy (w druku).

Inwentarze

 1. Inwentarz archiwalny parafii rzymskokatolickiej p. w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie do 1945, Świebodzin 2010, ss.120 (przedruk: Archivinventar der römisch-katholischen Pfarrgemeinde des Erzengels Michael in Świebodzin (Schwiebus) bis 1945, Archiv für schlesische Kirchengeschichte-w druku)

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by