PolskiEnglish
Śląski Almanach Powstańczy
Data: 2016-12-02 12:45:24

Historia czasopisma

Śląski Almanach Powstańczy jest czasopismem naukowym, redagowanym przez pracowników Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, powołanym do życia w wyniku współpracy z Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Pierwszy numer periodyku ukazał się w 2015 roku, redaktorami zostali dr hab. Lech Krzyżanowski (z Zakładu Historii 1918-1945) oraz dr hab. Maciej Fic (z Zakładu Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej). Na łamach Czasopisma publikuje się teksty naukowe, poświęcone szeroko rozumianej tematyce ruchów narodowowyzwoleńczych (zwłaszcza związane w działaniami zbrojnymi na Górnym Śląsku w latach 1919-1921). Ich odbiorcą jest szeroki krąg zainteresowanych, zwłaszcza historyków i studentów. Wśród autorów są pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz historycy z regionu oraz innych ośrodków w kraju.

Rada redakcyjna

Redaktorzy:

Lech Krzyżanowski
lech.krzyzanowski@us.edu.pl

Maciej Fic
maciej.fic@us.edu.pl

Sekretarz:

Mirosław Węcki
miroslaw.wecki@gmail.com

Nad poziomem naukowym czuwa Rada Naukowa, w składzie:

Halina Bieda (Muzeum Powstań Śląskich w Świętochowicach), Aurelien Durr (Archives departamentales de la Seine-Saint-Denis), Maciej Fic (redaktor, Uniwersytet Śląski), Piotr Greiner (Archiwum Państwowe w Katowicach), Lech Krzyzanowski (redaktor, Uniwersytet Śląski), Peter Mičko (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy), Petr Popelka (Ostravska univerzita v Ostrave), Tomasz Przerwa (Uniwersytet Wrocławski), ks. Mariusz Trąba (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie).

Dotychczas ukazały się 3 tomy:

Tom 1, red. L. Krzyżanowski, M. Fic (Miejsce powstań śląskich i plebiscytu w kształtowaniu społeczno-gospodarczego oblicza Górnego Śląska). Świętochłowice 2015, ss. 174; ISSN 2450-2820

Tom 2, red. L. Krzyżanowski, M. Fic (95 lat refleksji nad powstaniami śląskimi. Pamięć, polityka, edukacja). Świętochłowice 2016, ss. 179; ISSN 2450-2820

Tom 3, red. L. Krzyżanowski, M. Fic (Kobiety w powstaniach śląskich i plebiscycie górnośląskim). Świętochłowice 2017, ss. 183; ISSN 2450-2820

Lista recenzentów

dr hab. prof. UW Grażyna Pańko – Uniwersytet Wrocławski; dr hab. Julia Dziwoki – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz – Uniwersytet Śląski; dr hab. Marek Sioma – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr hab. prof. UZ Bogumiła Burda – Uniwersytet Zielonogórski; dr hab. prof. US Małgorzata Machałek – Uniwersytet Szczeciński; prof. dr hab. Barbara Kubis - Uniwersytet Opolski; dr hab. Tomasz Przerwa - Uniwersytet Wrocławski; dr hab. Karol Sanojca - Uniwersytet Wrocławski; dr hab. Lech Krzyżanowski - Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Zasady publikacji

1. Zasady ogólne

a/ do druku przyjmowane są teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane
b/ teksty przyjmowane są do trzech podstawowych działów:
– artykuły naukowe
– recenzje, sprawozdania i omówienia
– in memoriam
c/ przyjmuje się artykuły w wersji papierowej oraz jednocześnie elektronicznej, obowiązkowo ze streszczeniem w języku polskim
d/ przyjmujemy również teksty autorów zagranicznych, w językach obcych, z szerokim streszczeniem w języku polskim
e/ teksty kierowane są do recenzentów z placówek innych niż Autor, specjalizujących się w danej problematyce
f/ po otrzymaniu recenzji wydawniczej, autorzy zobowiązani są do poprawy tekstu i dokonania ewentualnych zmian wynikających z sugestii Recenzentów oraz do dostosowania zapisów bibliograficznych zgodnie z wymogami Wydawnictwa
g/ warunkiem publikacji tekstu, w którym zasugerowano poprawki, jest ich uwzględnienie przez Autora
h/ Redakcja zastrzega sobie prawo adiustowania nadesłanych tekstów
i/ Redakcja stosuje sugerowane przez MNiSW procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych

2. Przesyłane do Redakcji teksty prosimy przygotowywać według poniższego schematu:

a/ na początku pierwszej strony przesłanego tekstu należy umieścić:
– w przypadku artykułu w lewym górnym rogu imię i nazwisko Autora
– w przypadku recenzji informację bibliograficzną dotyczącą recenzowanej książki (pełne imię i nazwisko autora, tytuł zgodnie z zapisem na stronie tytułowej, miejsce i rok wydania); imię i nazwisko autora recenzji prosimy umieścić pod jej treścią
b/ teksty należy przesyłać na adres Redakcji w wersji elektronicznej, w pliku tekstowym (.doc, .docx, .rtf)
c/ objętość artykułu nie powinna przekraczać arkusza wydawniczego (ok. 40 000 znaków ze spacjami), recenzji – do pół arkusza wydawniczego (ok. 20 000 znaków ze spacjami)
d/ przy wszystkich załączonych ilustracjach należy podać nazwisko autora, źródło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która udostępniła prawa autorskie
e/ do przesłanych tekstów (z wyjątkiem recenzji) należy dołączyć streszczenie w języku polskim (obejmujące ok. 1500–2000 znaków ze spacjami)
f/ przesłany materiał prosimy uzupełnić informacją o aktualnym adresie do korespondencji, numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej. W przypadku pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej

3. Instrukcja wydawnicza

Przygotowanie wersji elektronicznej.

Ogólne wymagania techniczne
Gorąco prosimy o przestrzeganie kilku zasad. Oto one:

Tekst główny
Prosimy bardzo, by samemu nie składać tekstów „typograficznie”, nie włamywać ilustracji w tekst itd., gdyż podczas konwersji na programy drukarskie często powstają przekłamania, a ilustracja nie spełnia warunków technicznych. Prosimy, by cały – dokładnie opisany – materiał ilustracyjny był dołączony na oddzielnych stronach, a miejsce, w którym powinny się znaleźć materiały graficzne (tabele, rysunki, schematy, fotografie i in.), zostało zaznaczone na lewym marginesie.

Inne oczekiwania dotyczące przygotowania tekstu:
– margines lewy 4 cm, bez równania do prawej strony;
– czcionka Times New Roman 12 punktów;
– interlinia 1,5 wiersza.
Prosimy również o:
– zaznaczanie kursywy (italic) i pogrubienia (bold);
– zaznaczanie wcięcia pierwszego wiersza kolejnych akapitów;
– numerowanie stron wedle domyślnego ustawienia edytora w obrębie całej pracy;
– wyraźne zaznaczenie stopni podrzędności tytułów, podtytułów itd.

4. Aktualności

Redakcja „Śląskiego Almanachu Powstańczego” pragnie poinformować, że kompletuje materiały do tomu 4., poświęconego obrazowi powstań i plebiscytu w prasie  oraz tomu 5. poświęconego losom powstańców śląskich. Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów naukowych i recenzji do 30 kwietnia 2018 roku (tom 4.) oraz do 30 października 2018 (tom 5.).

Załączone pliki:
Pobierz
Rozmiar: 435 kB
spis treści ŚAP nr 1
Pobierz
Rozmiar: 443.9 kB
spis treści ŚAP nr 2
Pobierz
Rozmiar: 64.6 kB
spis treści ŚAP nr 3
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by