PolskiEnglish
Główne kierunki badań realizowanych w Instytucie Historii (2015-2016)
Data: 2016-03-31 21:40:21

                          Nazwa dyscypliny badawczej                                                        Nazwa specjalności badawczej

Dorzecze górnej i środkowej Odry we wczesnym średniowieczu – człowiek i środowisko.
Wczesnośredniowieczna Słowianszczyzna – ustrój, społeczeństwo, gospodarka.
Aspekty polityczno-ideologiczne, ekonomiczne i monetarne Cesarstwa Rzymskiego.
Dzieje republikańskiego i cesarskiego Rzymu.
Dzieje Europy Środkowej w jej naddunajskim subregionie w średniowieczu.
Dzieje Europy Środkowej w średniowieczu.
Genealogia rycerstwa i możnowładztwa w Polsce, Rusi Czerwonej i na Śląsku w średniowieczu
Dzieje wewnętrzne Rzeczypospolitej w średniowieczu
Elity władzy w Polsce z panowania pierwszych Jagiellonów.
Historia społeczna Rzeczypospolitej XV-XVI wieku.
Kryzys polityczny i ustrojowy Rzeczypospolitej w XVII–XVIII w.
Historia społeczno-polityczna Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku.
Z dziejów polsko-hiszpańskich relacji politycznych w latach 1632–1648.
Stosunki Rzeczypospolitej z Habsburgami w XVII wieku.
Problematyka funkcjonowania władzy w I Rzeczypospolitej. Stronnictwa polityczne i ich „programy”.
Historia polityczna Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku.
Dzieje kancelarii książęcej i miejskiej na Górnym Śląsku w czasach nowożytnych.
Administracja „państwowa” na ziemiach śląskich XV-XVIII wieku.
Szkolnictwo, społeczeństwo, życie codzienne na Górnym Śląsku.
Dzieje Górnego Śląska XIX–XX wieku.
Stosunki polsko–litewskie w okresie międzywojennym i o innych małych „kraikach”.
Mniejszości narodowe i etniczne w II Rzeczypospolitej.
Problemy psychohistorii w historiografii
Historiografia polska i powszechna w XX i XXI wieku.
Ślązacy i Niemcy z terenów Śląska w strukturach władzy Republiki Federalnej Niemiec
Dzieje stosunków polsko-niemieckich po 1945 roku
I wojna światowa na Śląsku.
Dzieje Śląska w latach 1914-1918.
Solidarność i PZPR – dzieje konfliktu społecznego.
Dzieje społeczno-polityczne PRL w ostatniej dekadzie jej istnienia.
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by