PolskiEnglish
dr hab. Ryszard Skowron
Data: 2013-02-08 11:53:21

Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 132

tel. służbowy (032) 359 - 1541

e-mail: ryszard_skowron@onet.pl

Zainteresowania badawcze

-Relacje polsko-hiszpańskie w XVI-XVII wieku.
- Dyplomacja europejska w epoce nowożytnej.
- Relacje między dynastią Wazów a Habsburgów.
- Wojny ekonomiczne w Europie XVI-XVII wieku.
- Ceremoniał dworów królewskich.
- Dzieje Wawelu.

Sylwetka

1976 -1980 studia w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1980-2005 - pracownik Zamku Królewskiego na Wawelu, w latach 1992-2003, kierownik Działu Historycznego.
1994 - stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie przedstawionej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie rozprawy Dyplomaci polscy w Hiszpanii w XVI i XVII wieku.
2002 - stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621-1632.
Od 2003 - kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XVI-XVIII wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego
Od 2010 - członek Instituto Universitario „La Corte en Europa” (IULCE), Unversidad Autonoma w Madrycie
Od 2015  - członek korespondent Real Academia de Historia w Madrycie

 

Publikacje (wybór) za lata 2000-2006

Druki zwarte

 • [red. naukowa, współredaktor M. Markiewicza] Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne Rzeczypospolitej XV-XVIII wieku, Kraków 2006, ss.555.

 • [red. naukowa] Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie w dniach 2-5 kwietnia 2001 . Kraków 2003, ss.656.

 • Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621-1632, Kraków 2002, s. 321.

 • Wawel. Kronika dziejów, t 1. Od pradziejów do roku 1918, Kraków 2001, ss. 368.

Artykuły

 • Minister faworyt w systemie władzy w Europie (1580-1660), [w:] Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne, pod. red. M. Markiewicza i R. Skowrona, Kraków 2006, s. 27-34.

 • Chrzest i ewangelizacja Morysków w XVI wieku, Portolana. Studia Mediterranea, t. 2, 2005, s. 233-241.

 • Preliminaria wojskowe z okresu polsko-hiszpańskich rokowań sojuszniczych w Neapolu (1639-1641), Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. 42, 2005, s. 221-240.

 • Łacina w dokumentach i korespondencji dyplomatycznej polsko-hiszpańskiej w latach 1572-1648, [w:] Łacina jako język elit , pod red. J. Axera, Warszawa 2004, s. 431-442.

 • Interkontynentalna unia iberyjska (1580-1640), [w:] Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych, pod red. K. Ślusarka, Kraków 2004, s. 117-131.

 • Powrót na Wawel królewskich pamiątek ze zbiorów książąt Czartoryskich, Studia Waweliana t. 11/12, 2002/2003 [druk 2004], s. 274-279.

 • Dwór i kraj epoki Wazów w praktyce i opiniach dyplomacji hiszpańskiej w okresie wojny trzydziestoletniej [w:] Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy., pod red. R. Skowrona, Kraków 2003, s. 275-293.

 • Bari, la Polonia, l’Europa. La eredita di Bona oggetto di gioco nell’arena internazionale nel XVI e XVII seclo [w:] Bona Sforza. Regina di Polonia e duchessa di Bari, Roma 2001, s. 227-247.

 • Filip IV wobec drugiego małżeństwa Władysława IV [w:] Arx felicitatis. Księga ku czci Profesora Jerzego Rottermunda, Warszawa 2001, s. 613-617.

 • Polsko-hiszpańskie projekty inwazji na Szwecję w okresie panowania Zygmunta III i Władysława IV [w:] Stosunki polsko-szwedzkie w epoce nowożytnej, Warszawa 2001, s. 31-44.

 

Publikacje (wybór)
Monografie autorskie
- Pax i Mars. Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632-1648, Kraków 2013, ss. 359; ISBN 978-83-62-261-74-1.
- Olivares, los Vasa y el Báltico. Polonia en la política intrenacional de España en los años 1621-1632, Varsovia 2008, ss. 321.

 Redakcja naukowa prac zbiorowych
- [współredakcja z  Enrique García Hernán] From Ireland to Poland. Northern Europe, Spain and the Early Modern World, Valencia 2015, ss. 424. 

- [współredakcja z M. Markiewiczem, E. Opalińskim], Król a prawo stanów do oporu, Kraków 2010, ss. 438.

-  Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku. Kraków 2009, ss.618; ISBN 978-83-61033-35-6.
[współredakcja z M. Markiewiczem], Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne, Kraków 2007, ss. 556. 

- Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy. Materiały konferencji zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie w dniach 2-5 kwietnia 2001,  Kraków 2003.

Edycje źródeł
- Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. Nova series, t. 1, in collaboration with Miguel Conde Pazos, Paweł Duda, Enrique Corredera Nilsson, Matylda Urjasz-Raczko, Cracow 2015, ss. 464

Publikacje naukowe w czasopismach i pracach zbiorowych
-  Las levas de polacos para los ejercitos españoles en la época de la Guerra de los Treinta Años, w:   From Ireland to Poland. Northern Europe, Spain and the Early Modern World, pod redakcją Enrique García Hernán, Ryszard Skowron, Valencia 2015 ss. 25-44.

- Polska w pismach polityczno-ekonomicznych Sir Anthony’ego Shirleya, w: Miscellanea res polonorum, britanorum ac judaeorum ilustrantia, pod redakcją J. Basista, A. Kaźmierczak, M. Markiewicz, D.Oliwa, Kraków 2015.

- Entradas, bodas y coronaciones de las princesas de la Casa de Austria en Cracovia (1592 i 1605), Libros de la  corte, 6, 2013, s. 58-75 (www.librosdelacorte.es).

- Ceremonial - Etiquette - Residence. Europeanism and Own Traditions of the Court of Polish Kings (1370-1648), [w:] La cour de Bourgogne et l’Europe. Le rayonnement et les limites d’un modèle culturel, ed.W. Paravicini, Paris 2013, s. 771-783.

- Entre el Mar Báltico y el Mar Negro. La Europa Central-Oriental en tiempos de la Pax Hispanica, [w:]  El arte de la prudencia. La Tregua de los Años en la Europa, : B.J. García García, M. Herrero Sánchez, A. Hugon  Madrid 2012, s.145-160.

- W labiryncie znaków. Etykieta i ceremoniał posiłku króla hiszpańskiego (XVI-XVII wiek), [w:]  Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, pod red.B. Możejko, Gdańsk 2012, s. 180-189.

- Católicos, ortodoxos y protestantes. El Rey como mediador entre las confesiones en Polonia en la temprana Edad Moderna, [w:]  La Corte en Europa: política y religión (siglos XVI-XVIII), J. Millían, M. Rivero-Rodríguez, G. Veerstegen (eds.) t. 1-3, Madrid 2012, t. 3, s. 1561-1582.
- Współpraca nuncjuszy apostolskich w Polsce z dworem madryckim w latach 1578-1598.W kręgu koncepcji politycznych i praktyki dyplomatycznej, [w:] Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej, pod red. T. Chynaczewskiej i K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012, s. 161-175.

- Nuncjusz i ambasador. Korespondencja Anibala z Capui z Gillénem de San Clemente (1586-1591), [w:] M. R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowaty-Walczak (red. nauk.), Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, Białystok 2012, s.453-468.
- Los aliados de las esperanzas fallidas.La Casa de Austria y los Vasa de Polonia (1598-1648), [w:] J. Martínez Millian, R. González Cuerva (eds), La Dinastía de los Austrias. Las   relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio, t.1-2 Madrid 2011, t. 2., s. 997-1022; ISBN 978-84-96813-53-3.

- Ceremoniał przyjęcia posła tureckiego i jego pobyt na dworze madryckim (1649-1650), [w:] Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, red nauk. B. Popiołek, Kraków 2010, s. 306-313. 

- El Mar Báltico en la estrategia española de guerra en los Países Bajos, 1568-1648, [w:] El mar en los siglos modernos, eds. Manuel-Reyes García Hurtado, Domingo L. González Lopo, t. 2, Santiago de Compostela, 2009, s. 345-358; ISBN t. 2, 978-84-613-0648-0.
Order Złotego Runa i jego polscy kawalerowie, [w:] Staropolski ogląd Świata. Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją. Przestrzeń wyobraźnia, pod red. F.  Wolański, R. Kołodziej, t.1, Toruń 2009, s. 213-232.

- Un obispo, un diplomático y un noble de letras. Tres relaciones polacas de peregrinación a Santiago de Compostela de la segunda mitad del siglo XVI, Iacobus. Revista de Estudios Jacobeos y Medievales, 2008, nr 23-24, s. 407-427.

- Polska i Polacy w korespondencji dyplomacji hiszpańskiej w okresie XVI i XVII wieku, Społeczeństwo staropolskie. Seria Nowa 1, 2008, ss. 223-242.

- Spory o rację stanu . Antymakiawelizm w Polsce i w Hiszpanii w XVI i XVII wieku, [w:]  Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, pod red. Z. Anusika, Łódź 2007, s. 339-355.
 
- Przemiany w zabudowie miasteczka wawelskiego w okresie od XIV do XX wieku, [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, pod red. J. Wyrozumskiego, Kraków 2007, s.67-88.

- Hiszpania wobec polsko-szwedzkiego rozejmu 1635 roku. Misja opata Vazqueza i hrabiego de Solre, [w:] Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją w XVII wieku, pod red, M. Nagielskiego, Warszawa 2007, s. 45-56; ISBN 83-7022-115-7.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by