PolskiEnglish
dr Katarzyna Niemczyk
Data: 2013-02-07 21:38:55

Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 334

tel. służbowy (032) 359 - 1329

e-mail: katarzyna.niemczyk@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze


 Siedmiogród w XV i XVI wieku
• Relacje Polski z Mołdawią i Wołoszczyzną w XV i XVI wieku
• Polityka Jagiellonów przełomu XV i XVI wieku

Sylwetka

Urodzona w 1984 r. w Katowicach. Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Śląskim (2003 – 2008) ukończyła broniąc pracę magisterską pt: ”Jan Pilecki – studium z dziejów możnowładztwa małopolskiego w Polsce późnośredniowiecznej” napisaną pod kierunkiem Prof. dr. hab. Idziego Panica. W 2008 r. podjęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim oraz rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Średniowiecza IH UŚ. W czerwcu 2012 roku obroniła pracę doktorską poświęconą rodzinie Kamienieckich w XV- XVI w. Od 2015 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Średniowiecznej. Jest laureatką Nagrody im. Adama Heymowskiego (2017), stypendystką Instytutu Goethego (Monachium: listopad – grudzień 2014), KAAD-u (Berlin: sierpień-wrzesień 2017). Prowadziła zajęcia dydaktyczne poświęcone Mołdawii, Wołoszczyźnie i Siedmiogrodowi w średniowieczu na Ruhr- Universität w Bochum (czerwiec 2014) w ramach programu Erasmus STA. Uczestniczy w corocznym Sympozjum naukowym w Suczawie oraz w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach (Niemcy, Węgry, Rumunia, Mołdawia).

 

Publikacje

Książki:
1. Kamienieccy herbu Pilawa. Z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej do roku 1535/36, Katowice 2016

Artykuły:
1. Ein Paar Bemerkungen zur moldauischen Politik der Jagiellonen an der Wende des 15. und 16. Jhs. in.:  The Jagiellonians in Europe: dynastic diplomacy and foreign relations. - Debrecen: "Lendulet" Hungary in Medieval Europe Research Group, 2016
2. Na dobczyckim zamku – wychowawca synów królewskich, W: Klasztory, miasta i zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, red. J. Rajman, D. Żurek, Kraków 2016.
2. Moldau in polnischer und ungarischer Politik. Das Treffen in Levoca 1494, Codrul Cosminului t. 21, z. 1 (2015)
3. Rola polityczna Mikołaja Kamienieckiego w polskich relacjach z Mołdawią na przełomie XV i XVI wieku in: Polacy w Mołdawii. Historia i współczesność. Zbiór artykułów i dokumentów, ed. I. Czamańska, L. Zabolotnaia, Chisinau – Poznań – Warszawa 2015
4. Przyczynek do relacji polsko-mołdawskich w XVI wieku. Geneza konfliktu z 1506 r., in: Polska i Rumunia. Wspólnie-obok-blisko, Suczawa 2015.
5. Mołdawia Bogdana III Ślepego w polityce Aleksandra, in: Jagiellonowie i ich świat, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2015 
6. Red Ruthenia and the risk of Moldovan and Tatar attacks at the breakthrough of the 15th and 16th century, in: Dialogul civilizatiilor. Interferente istorice se culturale/ Dialogue of civilisations. Historical and cultural interferences, red. L. Zabolotnaja, Kiszyniów 2015
7. Mołdawia w polityce dwóch Jagiellonów: króla polskiego Jana Olbrachta i króla Węgier Władysława (do roku 1501). in: Wielowiekowe bogactwo polsko – rumuńskich związków historycznych i kulturowych. Red. H. Walczak. Suczawa 2014
8. Kamieniecki Geschlecht und seine Beziehungen zu Moldau am Ende des 15. Und zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Ein Überblick. Codrul Cosminului, t. 20, z. 2 (2014)
9. Zagrożenie mołdawsko-tatarskie Rusi na przełomie XV/XVI wieku i jej wpływ na politykę wewnętrzną Polski, W: Prace Naukowe Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim im. I. Ohienko. Prace historyczne. Т. 24. Na cześć Profesora V.A. Smoliya. Kamieniec Podolski 2015.
10. Problem Pokucia, spornego terytorium polsko-mołdawskiego w końcu XV i początku XVI wieku, Studia Historyczne, R. 57, z. 2 (2014).
11. Kilka słów do genezy i początków hetmaństwa w Polsce. „Średniowiecze polskie i powszechne”. T. 6 (10). Red. J. Sperka, B. Czwojdrak. Katowice 2014.
12. Problema Pocuţiei, teritoriu de litigiu polono-moldav, la sfârşitul sec. al XV-lea şi începutul sec.  al XVI-lea în istoriografia poloneză, “Suceava. Anuarul Muzeului Bucovinei” t. 41 (2014)
13. Kilka uwag o pierwszych małżeństwach Elżbiety Pileckiej, in: Kobiety o kobietach, red. W. Zawitkowska, Rzeszów 2010.
14. Pileccy herbu Topór i Pileccy herbu Leliwa, i ich związki ze Śląskiem w XIV – XV wieku. in: Rody na Śląsku, w Małopolsce i Rusi Czerwonej: średniowiecze i czasy nowożytne. Stan badań, metodologia, nowe ustalenia, red. W. Zawitkowska, A. Pobóg-Lenartowicz, Rzeszów 2010.
15. Kilka uwag do genealogii Elżbiety Pileckiej – Granowskiej i jej rodziny, in: Średniowiecze polskie i powszechne, t. 1 (5), red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2009
18. Antymołdawska czy antyturecka wyprawa Jana Olbrachta z 1497 roku? (w druku)
19. Wojskowa emanacja władzy królewskiej w osobie hetmana na przełomie XV i XVI wieku, in: Władza a Społeczeństwo (w druku)

 

 

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by