PolskiEnglish
dr hab. Bożena Czwojdrak
Data: 2013-02-07 21:24:36

 

Zakład Historii Średniowiecznejdr hab. Bożena Czwojdrak
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 127

tel. służbowy (032) 359 - 1986

e-mail: bozena.czwojdrak@us.edu.pl

Adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej IH UŚ. Laureatka nagrody im. S. Herbsta (1999) oraz konkursu im. A. Heymowskiego (2004). Współredaktorka czasopisma Średniowiecze Polskie i Powszechne. Zajmuje się genealogią szlachecką i możnowładczą oraz monarchią w Polsce późnego średniowiecza. Należy do  Komisji
Historycznej PAN, Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana. Jest członkiem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oddział w Krakowie oraz przewodniczącą Zespołu Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Komitetu Nauk Historycznych PAN (http://www.knh.pan.pl/index.php/lista-komisji-knh/komisja-studiow-sowiaskich), a także członkiem Zespołu Badań nad Dworami i Rezydencjami (Výzkumné centrum dvory a rezidence ve středovèku http://www.hiu.cas.cz/cs/organizacni-struktura/vyzkumne-centrum-dvory-a-rezidence-ve-stredoveku.ep/)
przy Instytucie Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Uczestniczy w projekcie Vivarium
(http://ff.osu.cz/viv/index.php?kategorie=36139&id=10967).

 

Publikacje naukowe

Książki

 • Rogowscy herbu Działosza podskarbiowie królewscy. Studium z dziejów możnowładztwa w drugiej połowie XIV i w XV wiek.; Katowice 2002;

 • Jastrzębce w ziemi krakowskiej i sandomierskiej do połowy XV wieku; Kraków 2007;

 • Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012

Artykuły

 • Kilka uwag o konfederacji Spytka z Melsztyna z 1439 roku.; Czasopismo: Średniowiecze polskie i powszechne; t. 2; red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2002;

 • Fundacja Dziersława i Jana Rytwiańskich herbu Jastrzębiec w dawnej kolegiacie sandomierskiej; [w] Średniowiecze polskie i powszechne;
  t. 3, red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2004

 • Powiązania genealogiczne Hanusza i Jana Mężyka z Dąbrowy herbu Wadwicz z Rogowskimi herbu Działosza i Długoszami herbu Wieniawa [w] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S. K. Kuczyński, t. X, Warszawa 2004

 • Młodowiccy herbu Działosza. Przyczynek do dziejów szlachty w ziemi przemyskiej w XV wieku [w] Mieszczanie. Wasale. Szlachcice. Studia z dziejów średniowiecza, t. 10, red. B. Śliwiński, Malbork 2004

 • Program genealogiczny w kościele popaulińskim w Beszowej; [w] Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego;
  t. 7, Warszawa 2005;

 • Osady średniowieczne i ich właściciele na obszarze dzisiejszego Sosnowca [w] Osadnictwo nad Przemsza i Brynicą w średniowieczu, red. J. Sperka, Sosnowiec-Cieszyn 2005

 • Jan Hincza z Rogowa – rycerz królowej Zofii [w] Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV-XVII wieku, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 2006

 • Królowa Zofia Holszańska a biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki – konflikt, współpraca czy rywalizacja [w] Zbigniew Oleśnicki. Książe Kościoła i mąż stanu, red. Z. Noga, F. Kiryk, Kraków 2006

 • Klemens Jastrzębiec z Łubnic – stryj czy brat arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Jastrzębca [w] Średniowiecza polskie i powszechne, t. 4, red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2007,

 • Wiarygodność wpisów obituarnych w nekrologach krakowskich klasztorów mendykanckich w średniowieczu [w] Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. K. Ożóg, T. Gałuszka, A. Zajchowska, Kraków 2008

 • Pogranicze małopolsko-górnośląskie w średniowieczu [w] Będzin 1358-2008, red. J. Sperka, t. II, Będzin 2008

 • Paulini w Dankowie – nieudana fundacja Jana Hinczy z Rogowa [w] Verituti serviens, red. J. Dzięgielewski, T. Krawczak, K. Łatak, W. J. Wysocki, Warszawa 2009,

 • Miłość i polityka w kręgach dworu królewskiego – królowa Zofia Holszańska i jej rycerze [w] Miłość w czasach dawnych, red. B. Możejko, A. Paner, Gdańsk 2009

 • Sąsiedzi Wadowic – dzieje latyfundium lanckorońskiego w średniowieczu [w]Wadowice. Siedem wieków historii, red. T. Graff, Kraków 2009

 • Starostowie oświęcimscy w późnym średniowieczu [w] Kroniki Zamkowe. Osviencimensis 1/2009

 • Głos w dyskusji [w] Spojrzenie w przeszłość. t. I Średniowiecze, nowożytność, Warszawa 2009

 • Między Śląskiem a Koroną. Salisze i Działosze w XV wieku [w] Rody na Śląsku, Rusi Czerwonej i w Małopolsce: średniowiecze i czasy nowożytne. Stan badań, metodologia, nowe ustalenia, red. W. Zawitkowska, A. Pobóg-Lenartowicz, Rzeszów 2010

 • 18. Od Doroty do Petroneli – kobiety w życiu Dziersława Rytwiańskiego herbu Jastrzębiec [w] Kobiety o kobietach. Studia i szkice. Średniowiecze i czasy nowożytne, red. W. Zawitkowska, Rzeszów 2010

 • 19. Z badań nad dworem królowej Zofii Holszańskiej; [w] Średniowiecze Polskie i Powszechne; t. 2 (6), red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2010;

 • Problem chorągwi rodowych pod Grunwaldem – na marginesie pracy Krzysztofa Mosingiewicza [w] Grunwald jakiego nie znacie, Bielsko Biała 2010

 • Jan Mężyk z Dąbrowy († 1437) – Ślązak w służbie Korony [w] Szlachcic na Górnym Śląsku, red. J. Brňovják, W. Gojniczek, A. Zářicky, Katowice-Ostrava 2011

 • Czy istniało stronnictwo królowej Zofii Holszańskiej, Średniowiecze Polskie i Powszechne, t. 4 (8), red. J. Sperka, B. Czwojdrak, Katowice 2012

Współautorstwo

 • z Jerzym Sperką Wiarygodność genealogiczna inskrypcji z zamku Krzyżtopór w Ujeździe [w] Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego; t. 5, Warszawa 2011

 • z Jerzym Sperką: Konfederaci Spytka z Melsztyna z roku 1439 [w] Król a prawo stanów do oporu, red. M. Markiewicz, E. Opaliński, R. Skoworn, Kraków 2010

 • z Jerzym Sperką: Biskupi polscy wobec paulinów w Polsce średniowiecznej; Studia Claromontana t. 27, 2009;

 • z Jerzym Sperką: Polska medievistika na prelomu tysicleci; Historica. Revue pro historii a pribuzne vedy; t. 1, 2010;

 • z Franciszkiem Sikorą, Stadnicki Mikołaj h. Drużyna [w] Polski Słownik Biograficzny t. XLI/2002

Copyright (c) 2013-2017 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by