PolskiEnglish
Informacje ogólne
Data: 2013-02-08 12:57:04

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Skład osobowy Zakładu

Kierownik Zakładu: dr hab. Sylwester Fertacz
dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz
dr hab. Lech Krzyżanowski
dr Miłosz Skrzypek
dr Marcela Gruszczyk
mgr Łukasz Gądzik (st. III stopnia)
mgr Katarzyna Luksa (st. III stopnia)
mgr Piotr Rygus (st. III stopnia)

Główne kierunki badań

Koncentrują się w największym stopniu na historii okresu międzywojennego i latach II wojny światowej, część z nich obejmuje cały XIX i XX w., tak historię Polski jak i powszechną. Przeważa w nich problematyka śląska w ujęciu wieloaspektowym i komparatystycznym, prezentowana na tle ogólnopolskim oraz na tle stosunków międzynarodowych (polsko-niemieckich i polsko-czechosłowackich). Badania śląskoznawcze obejmują m.in. zagadnienia: przemiany świadomości narodowej, ruchy migracyjne, powstanie i aktywność środowiska inteligencji, dzieje Kościoła rzymsko-katolickiego, tworzenie instytucji polskiego życia publicznego, procesy unifikacji Śląska w obrębie państwa polskiego, dzieje lecznictwa, historię harcerstwa. Zakład był organizatorem lub współorganizatorem (wraz z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu i Instytutem Śląskim w Opolu) kilkunastu corocznych konferencji pt. Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstań Śląskich i Plebiscytu (ukazało się 13 tomów materiałów po konferencyjnych) a także wielu innych konferencji z zakresu problematyki śląskiej.

Z tematyki poza śląskiej pracownicy Zakładu prowadza badania dotyczące innych obszarów polskich: Małopolski, Wielkopolski, Pomorza, Wileńszczyzny, mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej, polityki zagranicznej w okresie międzywojennym. Od wielu lat Zakład prowadzi badania statutowe na temat: Problemy narodowościowe na śląskich i wschodnich pograniczach II Rzeczypospolitej, w ramach których realizowane są tematy prac doktorskich i habilitacyjnych. Pracownicy Zakładu uczestniczą w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych dotyczących obszarów pogranicznych, a także są organizatorami sympozjów o charakterze ogólnopolskim, np. „Dwudziestolecia. Bilans sukcesów i niepowodzeń państwowości polskiej w okresie międzywojennym i w latach 1989 – 2009”.

Z zakresu historii powszechnej obok badania stosunków polsko-niemieckich i polsko-czechosłowackich na śląskich pograniczach, pracownicy Zakładu specjalizują się w stosunkach polsko-litewskich, polsko-rosyjskich, w dziejach myśli słowiańskiej XIX i XX w., sporadycznie sięgają także po tematy z historii państw bałkańskich i krajów Europy środkowej i południowo-wschodniej.

Publikacje zakładu

W Instytucie Historii, pod redakcją kierownika Zakładu Historii Najnowszej 1918–1944 dr. hab. Sylwestra Fertacza, ukazuje się czasopismo parametryzowane pod tytułem „Wieki Stare i Nowe”.

Prace naukowe, zwarte i zbiorowe (pod redakcją), autorstwa pracowników Zakładu

Dr hab. Sylwester Fertacz

Prace zwarte

 • Komitet Wszechsłowiański w Moskwie 1941-1947, Katowice 1991;

 • Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny światowej, Katowice 2009;

 • S. Fertacz, K. Miroszewski, Marzec 1968 w województwie katowickim, Katowice 2009.

Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz

Prace zwarte

 • Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego 1925-1937, Katowice 2001;

 • Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939, Katowice 2010.

Dr hab. Lech Krzyżanowski

I Prace zwarte

 • Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922-1930, Katowice 2000;

 • Sędziowie w II Rzeczypospolitej. Okręgi apelacyjne: krakowski i katowicki. Katowice 2011.

II Prace zbiorowe pod red. naukową

 • (współredaktor), Wojciech Korfanty na kartach podręczników szkolnych. Jak uczyć o wybitnych postaciach we współczesnej edukacji historycznej i obywatelskiej?, Katowice 2009.

Dr Miłosz Skrzypek

I Prace zwarte

 • Wojciech Korfanty, Warszawa 2009;

 • Śląsk Cieszyński 1918-1922. Wrastanie w Polskę (w druku).

II prace zbiorowe pod red. naukową

 • (współredaktor), Wojciech Korfanty na kartach podręczników szkolnych. Jak uczyć o wybitnych postaciach we współczesnej edukacji historycznej i obywatelskiej?, Katowice 2009.

dr hab. Sylwester Fertacz
Data: 2013-02-08 14:02:23

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 130

tel. służbowy (032) 359 - 1385

e-mail: sylwester.fertacz@us.edu.pl

dr hab. Joanna Januszewska -Jurkiewicz
Data: 2013-02-08 14:06:05

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 130

tel. służbowy (032) 359 - 1385

e-mail: joanna.januszewska-jurkiewicz@us.edu.pl

dr hab. Lech Krzyżanowski
Data: 2013-02-08 14:08:45

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 131

tel. służbowy (032) 359 - 1536

e-mail: lech.krzyzanowski@us.edu.pl

dr Miłosz Skrzypek
Data: 2013-02-08 14:11:03

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 131

tel. służbowy (032) 359 - 1536

e-mail: milosz.skrzypek@us.edu.pl

dr Marcela Gruszczyk
Data: 2013-02-08 14:12:39

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 130

tel. służbowy (032) 359 - 1385

e-mail: marcelagruszczyk@gmail.com

mgr Łukasz Gądzik
Data: 2013-02-08 14:13:37

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 130

tel. służbowy (032) 359 - 1385

e-mail: lukasz.gadzik@op.pl

dr Katarzyna Luksa
Data: 2013-02-08 14:14:35

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 130

tel. służbowy (032) 359 - 1385

e-mail: katarzyna.luksa@autograf.pl

mgr Piotr Rygus
Data: 2013-02-08 14:15:23

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 130

tel. służbowy (032) 359 - 1385

e-mail: p.u.rygus@o2.pl

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by