PolskiEnglish
goście zagraniczni
Data: 2015-10-01 11:26:21

O przyjęcie gościa zagranicznego wnioskujemy wypełniając tzw. Wniosek G oraz zawierając umowę dotyczącą finansowania kosztów pobytu gościa.Dokumenty w formie papierowej wypełnia opiekun gościa.

Załączone pliki:
Rozmiar: 156.9 kB - Wniosek G
Rozmiar: 177.1 kB - Umowa -gość zagraniczny
wniosek o przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Data: 2013-06-14 14:48:44

Wniosek o przyznanie dotacji dla młodych naukowców -termin składania wniosków na poziomie komisji Instytutu 18.06.2013

 

Załączone pliki:
Rozmiar: 38 kB - młodzi naukowcy dofinansowanie
Rozmiar: 2346 kB - Regulamin
karta oceny pracy nauczyciela akademickiego
Data: 2013-06-05 11:50:03

karta oceny pracy nauczyciela akademickiego-aktualizacja 6.10.2015

Załączone pliki:
Rozmiar: 91.5 kB - formularz karty oceny pracownika naukowo-dyd.
kwestionariusz osobowy
Data: 2013-05-16 14:46:42

kwestionariusz osobowy

Załączone pliki:
Rozmiar: 81 kB - kwestionariusz osobowy
delegacja zagraniczna
Data: 2013-05-11 14:42:56

Procedura wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego

Zasady ogólne


1.Każdy wyjazd pracownika lub studenta Uniwersytetu Śląskiego musi być poprzedzony złożeniem w Dziale Współpracy z Zagranicą, w Biurze Międzynarodowej Mobilności,
 (ul. Bankowa 12, pokój 79, III p.) prawidłowo wypełnionego Wniosku wyjazdowego W/P lub Wniosku W/S.
2.Odpowiedni Wniosek musi zostac złozony równiez w przypadku wyjazdu bez finansowania lub finansowanego przez inną instytucję.
3.Wyjazd musi zostać zaplanowany w module SAP Travel Management przez osobę wyznaczoną na Wydziale lub w odpowiedniej jednostce organizacyjnej. Numer wyjazdu z SAPa jest przenoszony na Wniosek W/P lub W/S.
4.Wniosek wyjazdowy musi być złożony w Dziale Współpracy z Zagranicą w odpowiednim terminie: najpóźniej na 2 tygodnie przed wyjazdem.
5.Wniosek musi być w pełni wypełniony i podpisany. Przed złożeniem w DWZ należy wypełnić pola od A do F.
6.Decyzję o rodzaju wyjazdu podejmuje dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej na podstawie celu wyjazdu.
7.Każda wyjezdżająca osoba musi się rozliczyć w DWZ z wyjazdu do 14 dni od daty powrotu.

Rodzaje wyjazdów

Wniosek W/P - polecenie wyjazdu słuzbowego - wykonywanie zadania zleconego przez pracodawcę
w określonym terminie i miejscu. Wyjazd jest w interesie pracodawcy (uniwersytetu, wydziału).


 1. Wyjazdy na: konferencje, posiedzenia komitetów, w celu pracy nad projektem, na targi, wyjazdy finansowane z  działaności statutowej 1S,delegacje rektorskie, itp.


 2. Osoba wyjeżdżająca otrzymuje świadczenia na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu:
•koszty podróży,
•dietę podróżną,
•ryczałty na pokrycie kom. miejscowej,
•diety pobytowe,
•noclegi,
•ubezpieczenie,
•wizę,
•opłatę konferencyjną.

3. W przypadku wyjazdu studenta, doktoranta lub innej osoby niezwiązanej stosunkiem pracy z UŚ nalezy wypełnić umowę o zwrot kosztow podróży.

 Wniosek W/S - skierowanie za granicę w celu:

1.prowadzenia badań naukowych - jeżeli uczestniczą w realizacji badań naukowych w kraju;


2. podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej;


 3.szkoleniowym na:
     a. odbycie części jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia,
     b. studia podyplomowe,
     c. studia doktoranckie - jeżeli posiadają odpowiedni dorobek naukowy i co najmniej roczny staż pracy
         w danej specjalności,
     d. staże naukowe, artystyczne lub specjalizacyjne,
     e. kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
     f. praktyki zawodowe.


  4. osoba wyjeżdzająca może otrzymać nstepujące świadczenia:


•stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania do wysokosci 1 diety,
•zwrot kosztów podroży,
•zwrot kosztów ubezpieczenia i wizy.

5. Pracownikowi kierowanemu za granicę musi zostac udzielony przez dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej urlop szkoleniowy płatny jak za urlop wypoczynkowy (wyjazdy do 1 miesiąca).

6. W przypadku wyjazdów dłuższych niż 1 miesiąc urlopu udziela Rektor. Na czas pobytu powyżej
 1 miesiąca udzielany jest urlop bezpłatny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownik może otrzymać urlop szkoleniowy płatny na okres dłuższy niż 1 miesiąc.

7. Jeżeli wyjazd pracownika następuje w czasie trwania zajęć dydaktycznych, osoba ubiegająca się
o wyjazd załącza do Wniosku W informację o sposobie organizacji zajęć w tym okresie, potwierdzona przez bezpośredniego przełożonego.

 

 Podstawy prawne wyjazdów zagranicznych

Polecenie wyjazdu służbowego:
•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
•Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego oraz zasad ich rozliczania wprowadzona zarządzeniem Rektora nr 109/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku;

Skierowanie za granicę:
•Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób.
•Uchwała Senatu nr 112/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.
•Zarządzenie Rektora nr 26 z  20 lutego 2015 r. wprowadzające Instrukcję w sprawie zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

Załączone pliki:
Rozmiar: 227.7 kB - Wniosek W-S
Rozmiar: 212.5 kB - Wniosek W-P
Rozmiar: 24.7 kB - Diety i limity za noclegi zagr.
delegacja krajowa
Data: 2013-05-11 14:39:25

informacje, dokumenty i formularze dotyczące krajowych podróży służbowych

W systemie sap dostępne są druki podróży krajowych oraz ewidencja przebiegu pojazdu.

Załączone pliki:
Rozmiar: 33.5 kB - Ewidencja przebiegu pojazdu
Rozmiar: 28 kB - Wniosek K dot.opłaty konferencyjnej
Rozmiar: 33.5 kB - nowy druk na użycie sam służbowego dot. delagacji
Rozmiar: 30 kB - nowy druk -zastępczy dowód ksiegowy dot. delagacji
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by