PolskiEnglish
Oferta studiów w Instytucie Historii UŚ
Data: 2016-03-10 19:57:06

oferta studiów IH

Szczegółowe charakterystyki znajdują się poniżej:

Kryteria rekrutacji 2016/2017
Data: 2016-04-13 10:26:56

Szanowni kandydaci!

W załączniku zamieszczone zostały kryteria naboru na studia w Instytucie Historii w roku akademickim 2016/2017 dla historii i turystyki historycznej. Pełna oferta studiów, przygotowana przez Instytut Historii dostępna jest pod linkiem:

https://irk.us.edu.pl/catalog/index

Załączone pliki:
Rozmiar: 297 kB - kryteria rekrutacji 2016/2017
Charakterystyka kierunku - Doradztwo i infobrokerstwo historyczne
Data: 2016-03-06 21:33:04

Studia I stopnia

NOWOŚĆ!!!

Studia mają na celu przygotować osoby gotowe do podejmowania pracy w zawodach XXI w.: brokera informacji (infobrokera) oraz jednocześnie doradcy historycznego czy edukatora "public history" (przestrzeni publicznej). Te nowe profesje (powiązane z wyszukiwaniem, udostępnianiem i opracowywaniem dotyczących historii informacji) lokują absolwentów kierunku jako pośredników między zasobami informacji a ludźmi i instytucjami, które ich będą potrzebowały.

Studia na kierunku doradztwo i infobrokerstwo historyczne mają pozwolić zdobyć wiedzę przede wszystkim na temat historii i sposobów jej popularyzacji (choć w toku studiów studenci zostaną zapoznani z katalogiem wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, marketingu i zarządzania oraz ICT); a także wykształcić szereg umiejętności, potrzebnych do prowadzenia działań o charakterze usługowym i edukacyjnym.

Central-European Historical Studies - detailed informations
Data: 2017-05-14 18:36:33

Detailed informations about Central-European Historical Studies can be found inside this article.

Środkowoeuropejskie Studia Historyczne - informacje szczegółowe
Data: 2017-05-14 18:18:34

W tym artykule znajdują się szczegółowe informacje na temat Środkowoeuropejskich Studiów Historycznych.

Charakterystyka kierunku - Środkowoeuropejskie Studia Historyczne
Data: 2016-03-06 22:14:34

Studia II stopnia

NOWOŚĆ!!!

Propozycja studiów, stanowiąca efekt współpracy historyków z Czech (Ostrawa), Polski (Katowice) i Słowacji (Bańska Bystrzyca). Czterosemestralne studia, spośród których pierwszy i czwarty semestr studenci spędzą w Instutucie Historii UŚ, a drugi i trzeci w Katedrach Historii Uniwersytetów w Bańskiej Bystrzycy i Ostrawie (pod okiem tamtejszych wykładowców).

Uczestnik studiów otrzyma w ich trakcie zestaw wiedzy merytorycznej (m.in. z zakresu podstaw historii Czech, Polski i Słowacji, wybrane zagadnienia z poszczególnych dziedzin - historii gospodarczej, historii kultury i nauki oraz historii wojskowości, elementy historii historiografii oraz warsztatu naukowego historyka, zwłaszcza badacza Europy Środkowej). Zostanie wyposażony w niezbędne umiejętności - m.in. interpretacji źródeł i zabytków. Poza edukacją historyczną student będzie miał okazję poznać podstawy języków czeskiego i słowackiego, a następnie będzie mógł doskonalić znajomość języków podczas pobytów w obu krajach.

Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach, jako specjalista, potrafiący uwzględnić w swojej pracy tradycje historycznei dorobek kulturowy Europy Środkowej, rozumiejący specyfikę tego obszaru i przygotowany do prac w zakresie upowszechniania jego historii.

Charakterystka kierunku - Turystyka historyczna
Data: 2014-06-02 19:50:36

Studia I stopnia

Studia na kierunku turystyka historyczna pozwalają zdobyć wiedzę (przede wszystkim funkcjonalną) – głównie z zakresu dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy (w tym zwłaszcza Polski), a także ponadprzedmiotowe umiejętności (kompetencje), zwiększające szanse absolwenta na rynku pracy (karierę zawodową związaną przede wszystkim z rozbudowującym się rynkiem „aktywnej turystyki” opartej o historyczne podstawy). Absolwent otrzymuje niezbędny zestaw wiedzy m.in. z zakresu cywilizacji (od starożytności po XX wiek); dziejów podróżowania i turystyki; wiedzy o Polsce i świecie współczesnym; geografii turystycznej i fizycznej; nauk pomocniczych historii; etnologii; historii sztuki; socjologii; muzealnictwa; bezpieczeństwa, profilaktyki i ochrony zdrowia w turystyce; podstaw prawa z zakresu turystyki i ubezpieczeń turystycznych. Zostaje również wyposażony w niezbędne umiejętności – prowadzenia wycieczek pieszych i autokarowych; obsługi ruchu turystycznego; emisji głosu i techniki prezentacji; interpretacji zabytków i dzieł sztuki oraz instrumentów prowadzenia badań naukowych w historii (w tym badań regionalnych). W zależności od dokonanego wyboru zapoznaje się także z bogatym katalogiem zagadnień z zakresu turystyki wybranego regionu.

Charakterystka kierunku - Historia
Data: 2014-06-02 19:49:28

Studia I i II stopnia

Studia na kierunku historia pozwalają zdobyć wiedzę przede wszystkim nt. wydarzeń z przeszłości Polski i świata i wykształcić szereg umiejętności. Poza „tradycyjnym” rysem kursu historii (od pradziejów po XX wiek), dzięki dużej liczbie zajęć uwzględniających indywidualne zainteresowania uczestników studia pozwalają na rozwój predyspozycji oraz kształtowanie samodzielnej aktywności intelektualnej i badawczej, a także przygotowanie do właściwego odbioru dorobku kulturowego i czynnego uczestnictwa w jego kreowaniu. Do wyboru są trzy specjalności: administracyjno-samorządowa; archiwalna i zarządzania dokumentacją oraz nauczycielska. Każda z nich posiada odrębne przedmioty specjalnościowe.

Złożenie dokumentów i dokonanie wpisu na I rok studiów stacjonarnych I stopnia
Data: 2013-07-15 12:53:43

Wymagane dokumenty składa się w opisanej teczce (wzór w załączniku)  w Dziekanacie (Wydział Nauk Społecznych, Katowice, ul. Bankowa 11, pokój nr 18 ):
• formularz  ankiety ze zdjęciem - wydrukowany z systemu IRK i podpisany
• kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w celu uwierzytelnienia jej na miejscu przez pracownika uczelni, po okazaniu przez kandydata oryginału tego dokumentu;
• kopię świadectwa dojrzałości, albo dyplomu IB, albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu - jeśli nie zostały złożone na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego
• 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK na swoje indywidualne konto; https://www.irk.us.edu.pl/instrukcja/kadrowanie2011.html, http://www.us.edu.pl/uniwersytet/dokumenty/els_zd.pdf            
• Oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (formularz w załączniku)
W przypadku niemożności osobistego złożenia dokumentów i dokonania wpisu na I rok, czynności tych może dopełnić pełnomocnik, po okazaniu pisemnego upoważnienia (wzór pełnomocnictwa w załączniku).

Załączone pliki:
Rozmiar: 24 kB - wzór opisania teczki
Rozmiar: 23 kB - pełnomocnictwo
Rozmiar: 843.5 kB - oświadczenie studia stacjonarne
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by